กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
 
Q: กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) หรือที่เรียกว่า กองทุน SSF แตกต่างจากกองทุนรวมอื่นๆอย่างไร
A: กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) หรือที่เรียกว่า กองทุน SSF เป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดามีการออมระยะยาวมากขึ้นด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ลงทุนสามารถหักลดหย่อนเงินที่ลงทุนในกองทุน SSF ในปีภาษี 2563 ถึง 2567 และผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนกองทุน SSF 
 
Q: กองทุน SSF มีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรบ้าง
A: กองทุน SSF มีเงื่อนไขในการลงทุนดังนี้
·     ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 
·     จำนวนเงินลงทุนสูงสุดในแต่ละปีภาษี 
o  ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน 
o  ไม่เกิน 200,000 บาท 
o  ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ) 
·     ไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง
·     ระยะเวลาการลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ
 
Q: กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ หรือที่เรียกว่า กองทุน SSF Extra หรือ SSFX แตกต่างจากกองทุน SSF อย่างไร
A: กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ หรือที่เรียกว่า กองทุน SSF Extra หรือ SSFX เกิดขึ้นจกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน โดยให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund หรือ SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงินได้พึงประเมิน และแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการออมระยะยาวของบุคคลธรรมดา
 
ส่งเสริมการออมระยะยาวของบุคคลธรรมดา
สร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน
หลักทรัพย์ที่ลงทุน
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65%
หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65%
 
วันที่ลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ภายในปี 2563 - 2567
วัน 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
จำนวนเงินลงทุนสูงสุดที่สามารถลดหย่อนภาษี
ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่น ๆ 
SSF
+ RMF + PVF + GPF + NSF + Annuity + PTAF
* PTAF คือ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และ
ไม่เกิน 200,000 บาท
 
ไม่เกิน 200,000 บาท 
แยกจาก SSF และกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ
 
ระยะเวลาลงทุน
ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ
ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ
 
ขอบคุณบทความดีดีจาก ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
www.thaipfa.co.th

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่