●● โดนแล้ว! ...บิ๊กตู่เด้งอธิบดีกรมการค้าภายในเซ่นหน้ากากอนามัย ●●

กระทู้ข่าว
●● โดนแล้ว!...บิ๊กตู่เด้งอธิบดีกรมการค้าภายในเซ่นหน้ากากอนามัย ●●

       

15 มี.ค.63-  พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ และรมว.กลาโหม​ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี​ ที่80/2563​เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี​ ใจความว่า ...

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรณีมีประเด็นทางสังคมกี่ยวกับการกักตุนและจำหายหน้ากากอนามัยซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน ถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรมตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของ
กรมการคภายใน

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 11 (3) และ (4)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง)
ข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาด
จากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ช้าราชการดังกล่าวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ
โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ 

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพให้กระทรวงพาณิชย์
พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไปทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

Cr.   :  https://www.thaipost.net/main/detail/59797
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่