สอบถามการเลือกสถิติวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

กระทู้คำถาม
เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจเพื่อหาความชุกของนักเรียน ม.ปลายที่เข้าข่ายมีภาวะซึมเศร้า และหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน ม.ปลาย 288 คน เป็นชาย 144 หญิง 144 คนเท่ากัน ระดับชั้นละ 96 คน

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม คือ
1.วัดภาวะซึมเศร้า แล้วประเมินว่า 1) เข้าข่าย 2) ไม่เข้าข่าย
2.วัดการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม แล้วประเมินว่า 1) ต่ำ 2) ปานกลาง 3) สูง

ต้องการทราบผลในประเด็นหลักโดยใช้โปรแกรม spss ดังนี้
1.ต้องการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนที่เข้าข่ายมีภาวะซึมเศร้า แบ่งตามเพศและระดับชั้น
2.ต้องการรู้ว่าเพศชายกับเพศหญิงมีความชุกของการเกิดภาวะซึมเศร้าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3.ต้องการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนที่มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (ต่ำ กลาง สูง) แบ่งตามเพศและระดับชั้น
4.ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่าง ว่าสัมพันธ์หรือไม่? และสัมพันธ์ทางบวกหรือลบ?

คำถามคือ
1.แต่ละข้อที่อยากรู้ใช้สถิติอะไรวิเคราะห์ (spss)
2.กรอกข้อมูลในโปรแกรมยังไงบ้างคะ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่