##### ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EARTH ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่7 ก.ย. 62 #####

กระทู้คำถาม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EARTH ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวการประชุมผ้ถือห้นุ เมื่อวัน ที่7 ก.ย. 62

ตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อต่างๆ ว่าบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) มีการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยมีมติสำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท แผนการชำระหนี้ และการ

เปลี่ยนผู้สอบบัญชีนั้น

ปัจจุบัน EARTH ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยวาระ

การประชุมมาพร้อมกันผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง รวมถึงต้องเปิดเผยมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ EARTH ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15680719924061&language=th&country=TH

อยากให้ชี้แจงเปิดหน้าเต็มๆ ไปเลย พรุ่งนี้ได้ลุ้นกันเพี้ยนปูเสื่อรอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่