EARTHขอยกเว้นเปิดเทรดชั่วคราว

กระทู้ข่าว
https://www.share2trade.com/index.php?mod=news&file=view&id=862

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 3 เม.ย. 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอวาระพิจารณาขอยกเว้นการเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวที่ติดเครื่องหมาย SP ของหุ้น EARTH ในวันที่ 1 ก.ค.2562 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ตามแผน Regulatory Reform ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ถือหุ้น และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งส่งจดหมาย ติดต่อแจ้งทางโทรศัพท์ และบางส่วนเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่บริษัท เพื่อให้บริษัทติดต่อประสานงานกับตลท.เพื่อให้ยกเว้นการซื้อขายหุ้นชั่วคราว และให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 พ.ค.2562 โดยประธานฯ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 17 เม.ย.2562 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่