ผถห.EARTH รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว โหวตรับ11 อดีตผู้บริหารกลับมาทำงาน

กระทู้ข่าว
https://www.share2trade.com/index.php?mod=news&file=view&id=400

นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ว่า ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 92.0387% อนุมัติให้ผู้บริหารชุดเดิมจำนวน 11  คนกลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานใหม่ ตามที่นายสิทธิชัย เจิดอำไพ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นกว่า 1,300  รายเป็นผู้เสนอเป็นวาระพิเศษ ดังนี้รายชื่อดังนี้ 

1.นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์
2.นายขจรพงศ์ คำดี
3.นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์
4.นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์
5.นายพิพรรธ พิหเคนทร์
6.นายพิบูล พิหเคนทร์
7.นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ
8.นายสมเกียรติ ศุขเทวา
9.นายสุริยาภรณ์ บุญชัย
10.นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์
11.นายธงชัย วัฒนาโสภณวงศ์

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 99.9438% ยังอนุมัติให้รับรองรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินจากผู้ประเมินอิสระของหมือง EHM และ JAB ในอินโดนีเซีย  และรับรองการให้สัตยาบันการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน ด้วยมูลค่ารวม 732 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่