ขึ้นอย่างงี้ต้องทำไงครับ

กระทู้คำถาม
unhandled exception has occurred in your application. if you click continue , the application will ignore this error and altempt to continue. if you click Quit. the application will close immediatly.

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host
   at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   at System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   at System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Net.WebClient.OpenRead(Uri address)
   at @Ӛ.@Ӯ()
   at @Ӛ.@Ӫ(Object @ӓ, EventArgs @Ӕ)
   at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
Adobe CC 2019 Zer0Cod3 Patcher
    Assembly Version: 1.5.0.0
    Win32 Version: 1.5.0.0
    CodeBase: file:///D:/Download/AMTemu%202019%20New%20version/Adobe%20CC%202019%20Zer0Cod3%20Patcher.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 14.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Accessibility
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่