##### EARTH กระบวนการทางอาญาเพิ่งจะเริ่มต้น แต่ตอนนี้กรรมการและผู้บริหาร 11 ราย ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนแล้ว #####

กระทู้คำถาม
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15288463330041&language=th&country=TH

ผลจากการกล่าวโทษของ กลต ทำให้ผู้บริหารปัจจุบันของ EARTH ต้องพ้นจากตำแหน่งตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี

(1) นายขจรพงศ์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ
(3) นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ กรรมการ
(4) นายสุริยาภรณ์ บุญชัย กรรมการอิสระ
(5) นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์ กรรมการอิสระ

น่าสนใจว่า ใครจะมาแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหล่านี้???

เคสนี้ ทำให้นึกถึง TPI ของประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ที่โดนวิกฤต2540 ทำให้หนี้เพิ่มบานตะไท
สุดท้ายก็โดนเจ้าหนี้เข้ามายึดบริษัทแล้วขายให้ PTT ไปในที่สุดเจ้าหอบเงิน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่