ปิดตำนาน Seed 97.5 FM หลังยืนหยัดอยู่คู่วัยรุ่นไทยมานานกว่า 12 ปี

ที่ นร 6165(3)/5189
22 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แจ้งการเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอานวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการวิทยุ FM 97.5 MHz การผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตกต่างจากสถานีวิทยุที่ บมจ. อสมท ดาเนินการเอง ที่ยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง บมจ. อสมท จึงพิจารณาเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอ ในการดาเนินกิจการต่อไปได้ โดย บมจ. อสมท จะนาคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz มาบริหารจัดการและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของ บมจ.อสมท เอง ทั้งนี้ จะได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชาระบัญชีบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)
ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

ที่มา http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14797718527811&language=th&country=TH

***********************************************
ประวัติ
ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เป็นชื่อรายการวิทยุส่วนกลาง ในเครือสถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์นเรดิโอ ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยบริษัท ซี้ด เอ็มคอต จำกัด ออกอากาศในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 97.5 เมกะเฮิร์ตซ์ มีพื้นที่ออกอากาศ ครอบคลุมเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านเครือข่ายดาวเทียม ไปยังสถานีวิทยุ อสมท ส่วนภูมิภาคทั้ง 53 แห่งทั่วประเทศ โดยมีธีรภัทร์ สัจจกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
หนังสือไปแล้ว
วิทยุกำลังไป
ต่อไปก้อเป็นคิวของทีวี

เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังวิทยุเลย อยากฟังเพลงไม่ต้องนั่งรอฟังทางวิทยุแล้ว
ทีวีก้อเช่นกันเลิกดูไปแล้ว
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รายการวิทยุ MCOT HD ข่าวออนไลน์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่