รายชื่อวัง และพระตำหนักที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ พระอนุวงศ์ และราชสกุล

กระทู้คำถาม
รายชื่อวัง และตำหนักที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ พระอนุวงศ์ และราชสกุล
          ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเดิมทรงประทับที่
           พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพฯ
           วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันประทับที่โรงพยาบาลศิริราช
          ๒.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประทับที่
           วังศุโขทัย
           เขตพระราชฐานที่ประทับ ๙๐๔ ดอนเมือง
           พระที่นั่งอัมพรสถาน
          ๓.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           วังสระปทุม
          ๔.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
           พระตำหนักจักรีบงกช ปทุมธานี
           พระตำหนักพิมานมาศ ชลบุรี (ใช้ประทับในเวลาประทับพักพระอิริยาบถเป็นการส่วนพระองค์ หรือในคราวเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในจังหวัดชลบุรีหรือใกล้เคียง
           ๕.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
           พระตำหนักพลอยปทุม ปทุมธานี
           เขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
           ๖.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ
           วังเทเวศน์
                  พระตำหนักบึงยี่โถ ปทุมธานี
                  พระตำหนักริมผา ชลบุรี
           ๗.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
                  วังศุโขทัย (หรือบางครั้งอาจจะเสด็จไปประทับร่วมกับพระมารดาที่วังเทเวศน์)
           ๘.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
                   วังศุโขทัย
                    วังทวีวัฒนา (เสด็จประทับเป็นบ้างคราว)
           ๙.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
           ปัจจุบันทรงประทับอยู่ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
           ๑๐.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
                     พระตำหนักจักรีบงกช ปทุมธานี
           ๑๑.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
                     พระตำหนักจักรีบงกช ปทุมธานี
           ๑๓.สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี (สิ้นพระชนม์แล้ว)
                     วังรื่นฤดี ปัจจุบันสำนักพระราชวังเป็นผู้ดูแล
           ๑๔.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สิ้นพระชนม์แล้ว)
                     วังเลอดิศ
                     พระตำหนักวิลล่าวัฒนา โดยทั้งสองแห่งตกอยู่ในการดูแลของท่านผู้หญิงทัศวลัย ศรสงคราม พระธิดาในพระองค์
           ๑๕.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา (สิ้นพระชนม์แล้ว)
                     พระตำหนักประถม นนทบุรี
           ๑๖.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
                     วังศุโขทัย
                     วังทวีวัฒนา
           ๑๗.หม่อมเจ้าภีษเดช รัชนี
                     วังประมวญ
           ๑๘.คุณหญิง (หม่อมเจ้า)รังษีนภดล ยุคล
                            พระตำหนักคลองสี่ ปทุมธานี
           ๑๙.หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ (สิ้นชีพิตักษัยแล้ว)
                             วังบ้านปลายเนิน
           ๒๐.หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล (สิ้นชีพิตักษัยแล้ว)
                              วังอัศวิน ปทุมธานี
           ๒๑.หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร
                               วังสวนผักกาด
           ๒๒.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
                               วังวรดิศ
        เท่าที่ผู้เขียนทราบก็มีเพียง ๒๒ ที่หากคุณสมาชิกคนใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับหัวข้อที่ตั้งไว้ดังกล่าวก็ยินดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเขียนครั้งแรกของข้าพเจ้า หากข้อใดตัวหนังสือตกหล่นต้องขออภัยอย่างสูง
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่