ช่วยตอบผมที

กระทู้คำถาม
1.การศึกษาภาษาบาลีจนมีความเข้าใจแตกฉาน มีผลดีในเรื่องใดมากที่สุด
ก.สอบเรียนต่อในโรงเรียนปริยัติธรรมได้
ข.เป็นการรักษาหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมทางด้านภาษา
ค.สามารถฟังพระสงฆ์สวดมนต์แล้วเข้าใจความหมาย
ง.เข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลี
2.วิธีการเผยแพร่พระไตรปิฎกที่ประสอบความสำเร็จมากที่สุดคือข้อใด
ก.การเทศนาสั่งสอนหรือการบอกธรรม
ข.การพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกจำนวนมาก
ค.การจารึกข้อความบนแผ่นศิลา และตามผนังโบสถ์
ง.การใช้เทคนิคในการอธิบายความรู้ในพระไตรปิฎกของพระสงฆ์
3.ทำไมพระไตรปิฎกจึงได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์ชีวิต
ก.เพราะเป็นหลักความจริงของชีวิตคนที่มีการเวียนว่ายตายเกิด
ข.เพราะมีคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัติเพื่อความสงบสุขในการดำรงชีวิต
ค.เพราะมีเรื่องราวพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกอย่างละเอียด
ง.เพราะเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถประมวลมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
4.ผู้ที่ปฏิบัติตาม ฆ่าความโกธรได้ย่อมอยู่เป็นสุข นั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมพุทธศาสนสุภาษิตข้อใดเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ
ก.เบญจศีล-เบญธรรม
ข.ความเมตตา กรุณา
ค.ความปล่อยวาง
ง.ความอดทน
5.น้ำฝนเป็นคนที่พูดจาดี เป็นที่ชื่นชมของทุกคน น้ำฝนไม่เคยพูดจาเกรี้ยวกราดหรือแสดงออกถึงความโกธรแสดงว่า น้ำฝนปฏิบัติตามพุทธศาสนสุภาษิตในข้อใด
ก.สติเป็นเครื่องตื่นในโลก
ข.สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ค.ฆ่าความโกธรได้ย่อมอยู่เป็นสุข
ง.จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้
6.การไม่ดื่มเหล้าเป็นการรักษาคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
ก.ทมะ
ข.สติ
ค.สุตะ
ง.จาคะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่