ว่าด้วยเรื่องการคัดแยกประวัติอาชญากร หรือ การลบทะเบียนประวัติอาชญากร

ก่อนอื่นเลย ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ
   
           พวกเราเป็นกลุ่มนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำลังทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกประวัติอาชญากร ซึ่งบางคนเรียกมันว่า การลบประวัติอาชญากรนะครับ แต่ในประเทศไทยแล้วจะใช้คำว่า การคัดแยกประวัติ อย่างเดียวนะครับ

      ขอกล่าวถึงบทนำก่อนเลยนะครับ ซึ่งผมได้นำมาจากบทความ เรื่อง การนำรูปแบบ กระบวนการ และแนวนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ของ นางสาวจงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร (อ่านต่อได้ที่ : https://www.gotoknow.org/posts/486952)
      โดยมีเนื้อหาว่า     เมื่อบุคคลใดกระทำความผิดและผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้ว บุคคลนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นอาชญากรและมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดติดตัว หรือที่เรียกกันว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรนี้เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้กระทำความผิด เช่น ชื่อ นามสกุลของผู้กระทำความผิด ลักษณะและพฤติการณ์ในการกระทำความผิด เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆในทะเบียนประวัติอาชญากรนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับกระบวนยุติธรรมทางอาญา เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้ข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรในการพิจารณาสืบสวน สอบสวนหาหลักฐานและบุคคลผู้กระทำความผิดได้ ศาลหรือผู้พิพากษาสามารถใช้ข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรในการพิจารณาตัดสินคดีบังคับโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำลงได้ เป็นต้น ซึ่งการลงโทษตามวัตถุประสงค์ต่างๆมีขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้กระทำความผิดสำนึกผิดในสิ่งที่ได้กระทำลงไป และพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม แต่จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัวนั้น ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรังเกียจ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างมักจะขอให้ผู้สมัครงานให้ความยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรรับบุคคลนั้นเข้าทำงานในองค์กรหรือไม่ หากพบว่าบุคคลนั้นมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว ก็มักไม่ให้โอกาสในการเข้าทำงานด้วย เมื่อบุคคลนั้นกลับคืนสู่สังคมได้ยากลำบาก ส่งผลให้ในที่สุดบุคคลเหล่านี้อาจหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

          ซึ่งเมื่อกล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวนี้ ปัจจุบันแนวความคิดของการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรมีความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในหลายประเทศเริ่มมีแนวความคิดของการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยเหตุว่าการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากร ทำให้บุคคลผู้กระทำความผิดต้องมีตราบาปติดตัว เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งอุปสรรคหรือผลกระทบต่างๆอย่างสังเขปนั้น มีดังต่อไปนี้
             ๑. ผลกระทบต่อตัวบุคคลผู้พ้นโทษ
          แม้บุคคลผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษจนพ้นโทษออกมาแล้ว แต่ในสายตาของบุคคลทั่วไปก็ยังรังเกียจบุคคลนั้นอยู่ ไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วย เพราะบุคคลนั้นเคยกระทำความผิดมาแล้ว นอกจากนี้บุคคลผู้กระทำความผิดนั้นเองยังมีความรู้สึกว่าไม่ชินต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะได้รับโทษมานาน พวกเขาจะเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตในสังคม เกิดความกังวลใจว่าสังคมจะยอมรับพวกเขาหรือไม่ เมื่อความรู้สึกส่วนตัวประกอบกับแรงกดดันภายนอก ส่งผลให้พวกเขารู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ขาดกำลังใจ และในที่สุดจะกลายเป็นบุคคลที่มีเหตุผลวิจารณญาณที่ไม่ถูกต้อง
          นอกจากปัญหาจากกลับเข้าสู่สังคมแล้ว บุคคลที่กระทำความผิดจนได้รับโทษจำคุกมาแล้ว ยังจะถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายต่างๆที่บัญญัติเอาไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านอาชีพการงาน หรือสิทธิทางการเมือง
             ๒. ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้กระทำความผิด
เมื่อผู้กระทำความผิดพ้นโทษออกมาแล้ว นอกจากผลกระทบต่อตัวเองแล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อครอบครัวของผู้กระทำความผิดอีกด้วย กล่าวคือ สังคมก็จะพลอยรังเกียจบุคคลในครอบครัวด้วย และการที่บุคคลมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว จะทำให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเกิดความมัวหมองอีกด้วย
                  ๓. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
หากบุคคลที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่ไม่มีโอกาสประกอบอาชีพนั้น เพราะเหตุที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว จะเป็นการทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏแก่สังคม ทำให้ขาดรายได้ นอกจากนี้ยังจะกลายเป็นภาระให้ครอบครัว รวมถึงสังคมต้องเลี้ยงดูบุคคลนั้นด้วย

             อย่างไรก็ดี การลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี จึงควรกำหนดความหมายของคำว่า “การลบทะเบียนประวัติอาชญากร” ให้มีความหมายเพียง การปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆในทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลที่ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วเท่านั้น

             ซึ่งในทางกฎหมายไทยนั้นการที่บุคคลหนึ่งที่เคยประทำความผิดนั้นจะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นควรจะเป็นบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจนพบว่าบุคคลนั้นสมควรได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างแท้จริง กล่าวคือ ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดทุกคนจะได้รับโอกาสนี้ โดยนำการกระทำความผิดมาเป็นตัวกำหนด กล่าวคือ ต้องไม่เป็นบุคคลที่กระทำความผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งในกฎหมายไทยในได้กำหนดไว้เช่น เป็นการกระทำความผิดที่เป็นคดีลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เป็นต้น ซึ่งผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากรที่ต้องการจะปกปิดทะเบียนประวัติอาชญากรดังกล่าว จึงจำต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายไทยกำหนดนั้นด้วย ซึ่ง บุคคลที่จะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่กระทำความผิดและพ้นโทษออกมาแล้ว และการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นมีความหมายเพียงการปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับการปกปิด ซึ่งในที่นี้หมายถึง กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับ

            ดังนี้แล้ว เมื่อคนมีประวัติอาชญากร ได้เข้าขอทำการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นแล้ว ผลของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร หรือการขอคัดแยกประวัติอาชญากรที่ประเทศไทยเรียกกัน ก็คือ  เมื่อบุคคลใดได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว บุคคลนั้นสามารถปกปิดข้อมูลการกระทำความผิดในครั้งก่อนๆของตัวเองได้ พร้อมทั้งมีสิทธิในการขอตรวจดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรต้องไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลเช่นกัน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้
    
            ทั้งนี้แน่นอนครับว่า ขั้นตอนการขอคัดแยกประวัติอาชญากรนั้น เป็นขั้นตอนทางราชการ ย่อมมีความยุ่งยาก และอาจล่าช้า ทั้งนี้พวกผมจึงต้องการศึกษา ทั้งให้คำแนะนำช่วยเหลือในการยื่นขอคัดแยกประวัติอาชญากรนี้ครับ ซึ่งหากมีผู้ใดสงสัยประการใด หรือต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ รวมถึงการช่วยเหลือ สามารถติดต่อพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kondeemeejob ครับ ยิ้ม

    ขอบคุณพื้นที่ Pantip มากๆนะครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่