ASP แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท

กระทู้สนทนา
วันที่/เวลา 19 ม.ค. 2558 12:44:22   
  หัวข้อข่าว แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท  
  หลักทรัพย์ ASP  
  แหล่งข่าว ASP  
  รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม   


  ที่ อพ 025/2558


19  มกราคม  2558

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
(บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64.
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
     จากเดิม  "บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)"
     มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  "Asia Plus Securities Public Company Limited"
     เป็น  "บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)"
     มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  "Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited"

ข.  แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

บัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  ทั้งนี้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงเป็น
ASP คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายก้องเกียรติ  โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่