เจ้านายลูกครึ่งในราชวงศ์จักรี (เจ้าฟ้า-หม่อมเจ้า) มีกี่พระองค์ครับ

กระทู้สนทนา
เจ้านายลูกครึ่งในราชวงศ์จักรีมีกี่พระองค์ครับ (เจ้าฟ้าจนถึงหม่อมเจ้า)  เป็นเจ้านายที่ไม่ใช่เชื่อสายไทยแท้ครับ จะเป็น ไทย+ล้านนา ไทย+เวียงจันทร์หรือหลวงพระบาง ไทย+กัมพูชา

เท่าที่ผมจำได้มี

ชั้นเจ้าฟ้า

01. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.1 + เจ้าจอมมารดาเจ้าทองสุกซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ ต่อมาเป็นพระราชชายานารี เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระมเหสีในร.2 (ลูกครึ่งไทย + เวียงจันทร์)

02. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร พระองค์เป็นพระธิดา กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้า ร.1) + พระอัครชายาเธอ เจ้าครอกศรีอโนชา พระขนิษฐาในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ พระเจ้านครเชียงใหม่ (ลูกครึ่งไทย + ล้านนา)

ชั้นพระองค์เจ้า (ลูกหลวง)

01. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี พระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.5 + พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ (ลูกครึ่งไทย + ล้านนา)

02. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี พระองค์เป็นพระราชโอรสใน ร.5 + เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกษร ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ (ลูกครึ่งไทย + ล้านนา)

03. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา ระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.4 + เจ้าจอมมารดาดวงคำ (เจ้าหนูมั่นแห่งเวียงจันทน์) เป็นธิดาเจ้าคลี่ และเป็นพระราชนัดดา (หลานปู่) ของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์  (ลูกครึ่งไทย + เวียงจันทร์)

04. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี พระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.4 + เจ้าจอมมารดาดวงคำ (เจ้าหนูมั่นแห่งเวียงจันทน์) เป็นธิดาเจ้าคลี่ และเป็นพระราชนัดดา (หลานปู่) ของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์  (ลูกครึ่งไทย + เวียงจันทร์)

05 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน พระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.2 + จ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก ธิดาเจ้าสุกเมืองหลวงพระบาง (ลูกครึ่งไทย + หลวงพระบาง)

06. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร พระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.1 + เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก (เจ้าเพ็งแห่งเวียงจันทน์)     พระธิดาในเจ้านันทเสน แห่งแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์ (ลูกครึ่งไทย + เวียงจันทร์)

07. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร  พระองค์เป็นพระธิดาใน กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้า ร.1) + เจ้าจอมมารดานักองค์อี พระพี่นางของสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช พระมหากษัตริย์กัมพูชา (ลูกครึ่งไทย + กัมพูชา)

08. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวงศ์มาลา พระองค์เป็นพระธิดาใน กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้า ร.1) + เจ้าจอมมารดานักองค์อี พระพี่นางของสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช พระมหากษัตริย์กัมพูชา (ลูกครึ่งไทย + กัมพูชา)

09. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง  ประสูติ พ.ศ. 2334 สิ้นพระชนม์แต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์เป็นพระธิดาใน กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้า ร.1) + เจ้าจอมมารดานักองค์เภา พระพี่นางของสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช พระมหากษัตริย์กัมพูชา (ลูกครึ่งไทย + กัมพูชา)

10. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์หญิงปุก ระองค์เป็นพระธิดาใน กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้า ร.1) + เจ้าจอมมารดานักองค์เภา พระพี่นางของสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช พระมหากษัตริย์กัมพูชา (ลูกครึ่งไทย + กัมพูชา)

ชั้นพระองค์เจ้า (หลานหลวง)

01. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรสในจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ + หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก (ลูกครึ่งไทย + รัสเซีย)

ชั้นหม่อมเจ้า

01. หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต โอรสในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร + หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา (ลูกครึ่งไทย + เยอรมัน)

02. หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต โอรสในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร + หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา (ลูกครึ่งไทย + เยอรมัน)

03. หม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต โอรสในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร + หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา (ลูกครึ่งไทย + เยอรมัน)ตกหล่นพระองค์ใดไปเรียนเชิญเพิ่มเติมได้เลยนะครับ

ผมมีคำถามอยากถามผู้รู้นะครับว่า

01. เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.1 + เจ้าจอมมารดาเจ้าทองสุกซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ ท่านทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก ชั้นทูลกระหม่อม หรือเจ้าฟ้าชั้นโท ชั้นสมเด็จครับ

02. เจ้าฟ้าหญิงพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร พระองค์เป็นพระธิดา กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้า ร.1) + พระอัครชายาเธอ เจ้าครอกศรีอโนชา พระขนิษฐาในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ท่านทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้น 2 ชั้นสมเด็จ หรือเจ้าฟ้าชั้นตรี ครับ เพราะท่านเป็นลูกของวังหน้าที่เคยผ่านตาเหมือนจะเป็นเจ้าฟ้าชั้นตรี ถูกหรือผิดครับ

03. พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี พระองค์เป็นพระราชธิดาใน ร.5 + พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ถ้ามีพระชนม์อยู่ถึงเจ้าดารารัศมีเลื่อนเป็น พระราชชายา จะเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ชั้นสมเด็จถูกต้องไหมครับ ตอนท่านสิ้น ร.5 ตรัสว่า "ฉันผิดเอง ลูกเขาควรเป็นเจ้าฟ้าแต่ฉันลืมตั้งจึงตาย" แต่ก็ไม่มีการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าย้อนหลังเนื่องจากอะไรครับ

04. เจ้าจอมในร.4
     เจ้าจอมตนกูสุเบีย หรือ ทุงกู ซาเฟีย (เติงกูซาฟียะห์ บินติอัลมาร์ฮุม สุลต่านมุฮัมมัด มูอัซซัมชาห์)    พระธิดาสุลต่านมุฮัมมัด มูอัซซัมชาห์ และเป็นพระขนิษฐาตนกูมหะหมุด สุลต่านเมืองลิงงา
     เจ้าจอมพระองค์เจ้ากำโพชราชสุดาดวง (นักเยี่ยม)    พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์
ถ้ามีพระโอรสธิดาจะเป็นเจ้าฟ้าชั้นใด ครับ

05.  เจ้าจอมพระองค์เจ้ากำโพชราชสุดาดวง นับเป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรีไหมครับ เพราะ ร.4 ท่านตั้งขึ้นเป็นพระองค์เจ้า

06. พระอัครชายาเธอ เจ้าครอกศรีอโนชา (พระอัครชายาวังหน้า ร.1) นับเป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรีไหมครับ เพราะมีคำว่าพระอัครชายาเธอ จะเหมือนกับ กรณ๊ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีไหมครับ ที่ตอนแรกยังไม่ได้เป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรี แต่พอ ร.5 ท่านตั้งเป็นพระราชชายา จึงนับว่าเป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรีครับ

หมายเหตุ : ขออภัยคำที่ใช้เขียนอาจจะไม่ได้เป็นทางการแบบถูกต้อง 100% เพื่อง่ายต่อผู้เขียน
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่