zzz วันวิสาขบูชาพารำลึก zzz

วันวิสาขบูชาพารำลึก
ให้สำนึก องค์พระพุทธ สุดไพศาล
วันประสูตร ตรัสรู้ สู่นิพพาน
อดีตกาล ก่อนเก่า เราทราบดี

พระพุทธนำ พระธรรมสอน ตอนดับทุกข์
พระสงฆ์ทุก ทั่วไป ได้สอนนี่
เพื่อเผยแพร่ พระธรรม ทำให้ดี
ในวันนี้ ให้นึกถึง ซึ่งอนิจจัง...


วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ของพุทธศาสนาสากล

วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก
» ประสูติ
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้น จนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิต สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
» ตรัสรู้
ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุธรรม และได้ตรัสรู้ในอริยสัจ 4 เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก หรือเรียกว่า วันวิสาขบูชา
» ปรินิพพาน
เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงธรรม เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ในบริเวณ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ โดยพระองค์ ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

http://visaka.sanook.com/

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่