โอรส,ธิดาของพระองค์เจ้าที่ได้รับการสถาปนาภายหลัง จะไม่ได้เป็นหม่อมเจ้าใช่หรือไม่

กระทู้คำถาม
อยากทราบว่า โอรส,ธิดาของพระองค์เจ้าที่ได้รับการสถาปนาภายหลัง จะไม่ได้เป็นหม่อมเจ้าใช่หรือไม่ เช่น
๑.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ - พระโอรสของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กับหม่อมคัทริน ณ พิษณุโลก พระยศเมื่อครั้งประสูติเป็นหม่อมเจ้า ได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าภายหลัง ธิดาคือ หม่อมราชวงศ์หญิงนริศรา จักรพงษ์ จึงไม่ได้เป็นหม่อมเจ้า

๒.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ - พระนามเดิม หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และหม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา พระนามเดิม หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ในรัชกาลที่ ๗ ทำให้โอรสคือ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์และหม่อมราชวงศ์วโรรส บริพัตร ไม่ได้เป็นหม่อมเจ้า

แล้วสงสัยอีกครับว่า หากเป็นเช่นนี้จริง แล้วเหตุใดหม่อมเจ้าบางพระองค์ที่ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า แล้ว โอรสธิดาจึงยังได้เป็นหม่อมเจ้า เช่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ - พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่ หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (ศิริวงศ์) พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าออศคาร์นุทิศ ได้รับการสถาปนาในสมัยรัชกาลที่ห้า พระโอรสธิดาทุกพระองค์เป็นหม่อมเจ้า ประกอบด้วย
๑.หม่อมเจ้าหญิงดวงตา จักรพันธุ์
๒.หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์
๓.หม่อมเจ้าหญิงสรัทกาล จักรพันธุ์
๔.หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โอรสธิดาทุกพระองค์เป็นหม่อมราชวงศ์ ทรงมีศักดิ์เป็นท่านตาของคุณคลาวเดีย จักรพันธุ์)
๕.หม่อมเจ้าหญิงลุอิสาณ์  จักรพันธุ์

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
พระองค์เจ้าตั้ง มี ๒ กรณีครับ คือ ๑) ตั้งเฉพาะพระองค์ และ ๒) ยกทั้งสาย คือ ยกทั้งพระองค์ พระเชษฐา/พระอนุชา/พระเชษฐภคินี/ พระกนิษฐาภคินี และยกให้พระโอรสเป็น "หม่อมเจ้า"

โดยกรณีที่ ๑) การตั้งเฉพาะพระองค์ เป็นพระเฉลิมพระนาม เฉพาะพระองค์ ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศ จากการบำเพ็ญพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณ อาทิ
๑. ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรศิริวัฒน์ เดิมหม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท)
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี (หม่อมเจ้าอาภาพรรณี คัคณางค์
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ)
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลภาเทวี (หม่อมเจ้าวัลภาเทวี วรวรรณ)
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ (หม่อมเจ้าจุลจักรพงศ์ จักรพงศ์)
-  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา (หม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพอาภา อาภากร)
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ (หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล)
พระนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์วิภาวดีรังสิต
พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ
๒. ชั้นพระวรวงศ์เธอ
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ (หม่อมเจ้าจันทร์ ดารากร)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ (หม่อมเจ้าดิศ ดวงจักร)
พระนัดดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง (หม่อมเจ้ายี่เข่ง ในพระเจ้าราชวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ชรหึง)
พระนัดดาในสมเด็จกรมพระศรีสุดารักษ์
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพยอม กรมหมื่นมนตรีรักษา (หม่อมเจ้าพยอม มนตรีกุล)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชอุ่ม กรมหมื่นเทวานุรักษ์ (หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร)
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมลมณีรัตน์ (หม่อมเจ้านฤมล เดชาติวงศ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ (หม่อมเจ้าชิต พนมวัน)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงคฤทธิ์ (หม่อมเจ้าสิงหนาท กุญชร)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ (หม่อมเจ้าขาว วัชรีวงศ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (หม่อมเจ้าสาย สนิทวงศ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช (หม่อมเจ้าพร้อม สนิมวงศ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช (หม่อมเจ้าตุ้ม สนิทวงศ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา (หม่อมเจ้าปรีดา ปราโมช)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ (หม่อมเจ้าคำรบ ปราโมช)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ (หม่อมเจ้าจร มาลากุล)
- พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ (หม่อมเจ้าอลังการ มาลากุล)
พระนัดดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา (หม่อมเจ้าวัฒนา รองทรง)
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ (หม่อมเจ้านิลวรรณ อุไรพงศ์)
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ (หม่อมเจ้าจิตราภรณ์ นพวงศ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช (หม่อมเจ้าบงกช นพวงศ์)
- พระวรวงศ์ธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี (หม่อมเจ้าแก้วกัลยา สุประดิษฐ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร (หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช (หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์ (หม่อมเจ้ามนัศสวาสดิ์ ศุขสวัสดิ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ (หม่อมเจ้าอลงกฎ ศุขสวัสดิ์)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม (หม่อมเจ้าเณร เกษมศรี)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย (หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (หม่อมเจ้าธานีนิวัติ โสณกุล)
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์)
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร)

กรณีที่ ๒) พระองค์เจ้ายก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนายกทั้งสาย คือ ยกทั้งพระองค์ พระเชษฐา/พระอนุชา/พระเชษฐภคินี/ พระกนิษฐาภคินี
๑. ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ  และโปรดให้ยกให้พระโอรสเป็น "หม่อมเจ้า" ดังนี้
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระโอรสธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ที่ประสูติแต่หม่อมราขชวงศ์สว่าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ
๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
๒. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพัทธ์ประไพ
๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวิลัยลักขณา
๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์
๖. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล
- พระโอรสธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ที่ประสูติแต่หม่อมแม้น บุนนาค
๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิรพยเดช
๒. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช
๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ประสูติแต่หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์
๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
๒. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงศิริรัตนบุษบง
๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวงษ์วิจิตร
๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย
๕. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงจุไรรัตนศิริมาน
๖. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงจันทรกานตมณี
๗. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงน้อง
๘. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายปรียชาติสุขุมพันธุ์
- พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศร์
๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ภาณุพันธุ์ยุคล
๒. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เฉลิมพลฑิฆัมพร
๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์อนุสรณ์มงคลกาล

๒. ชั้นพระวรวงศ์เธอ พระโอรสเป็น "หม่อมราชวงศ์"
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระโอรสธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ที่ประสูติแต่หม่อมท่านอื่น
๑. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธพิศิษฐพงศ์
๒. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงทรงศศิคุณ
๓. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์
๔. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช
๕. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมาลิศเสาวรส
๖. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงบรรจงมารยาตร
๗. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงบุบผชาติชลา
๘. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
๙. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยะบุตร
๑๐. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุพัฒนประไภย
๑๑. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงศศิพงศ์
- พระโอรสธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ที่ประสูติแต่หม่อมท่านอื่น
๑. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยนเยี่ยมพยับ
๒. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพัลลัภดนัย
๓. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ไข่มุก)
๔. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา
๕. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (เล็ก)
๖. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์
๗. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช
๘. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์
๙. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต
๑๐. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแดง
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอินทุรัตนา
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธสิริโสภา
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมยุรฉัตร
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมปรุฉัตร
- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่