ขอให้คนที่คิดว่า ศาลยุติธรรมไทยไม่ยุติธรรม จำรายชื่อ ผู้พากษาเหล่านี้ไว้จากแถลงการนะครับ

กลุ่มตุลาการผู้รักแผ่นดิน

5 พฤศจิกายน 2556

รายชื่อผู้พิพากษากลุ่มตุลาการผู้รักแผ่นดิน

1. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
2. นายสมชาติ ธัญญาวินิชกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา
3. นายพิชัย เพ็งผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
4. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
5. นายมานิตย์ สุขอนันต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 2
6. นายอนุรักษ์. สง่าอารีย์กูล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
7. นางวราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓
8. นายอุเทน วิภาณุรัตน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
9. นางอรพันท์ เพ็ญตระการ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
10. นางสาวมาลี เตชะจันตะ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
11. นายสมนึก เมืองคำสกุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
12. นางสกุลรัตน์ อยู่เปนสุข ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
13. น.ส.สุณิสา สมประสงค์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
14. นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา
15. นางอภิญญา จันทรเศรษฐ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖
16. น.ส.ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา
17. นางสาวจรีรัตน์ โรจนาจิณ ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา
18. นายเกียรติคุณ แม้นเลขา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
19. นางเศรณี ศิริมังคละ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒
20. นายธนิต รัตนะผล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
21. นายภีม ธงสันติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง
22. นางรัชดาพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
23. นายวิรัตน์ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
24. นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
25. นายชาติชาย เหลืองอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
26. น.ส.นิสากร บุญศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
27. นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28. นายพรเทพ สุทิน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
29. นายสรพงค์ ไกรสุวรรณ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
30. นายสมพร ฮี้เกษม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
31. นายวินัย ศักดาไกร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
32. นายบุญลอง นรจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
33. นางจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
34. น.ส.รังสิมา ลัธธนันท์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
35. น.ส.ศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ ผู้พิพากษาศาลอาญา
36. นายสรวิทย์ จันทโสภณพร ผู้พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
37. นางสาวนฤภร จันทรักษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
38. นายรพี แพ่งสภา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
39. นายไพศาล ไพบูลย์วัฒนกิจ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
40. นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ
41. นายเสกสันติ์. เทพหนู ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
42. นางพินสิริ. นามสีฐาน. เพ็งงาน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี.
43. น.ส.อังคณา หรูวรนันท์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
44. นายชัยรัตน์ ชุมพล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง
45. นายเอนก ศรีมุกข์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
46. นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
47. นางวราทิพย์ จตุวรพัฒน์ ผู้พิพากษาศาลศาลจังหวัดชัยนาท
48. นางสุชาดา ยิ่งสกุล ผู้พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
49. นางปัทมาพร นาคเรืองศรี ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
50. นางราณี เหล่าพัฒนา ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
51. นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
52. นางชนัญชิตา ณ ระนอง ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
53. นายดำรงค์ศักดิ์ ใจฐิติวิทย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
54. นางจรัสวรรณ ใจฐิติวิทย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
55. นายอายุกร บุญอากาศ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
56. นายเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
57. นางปิยนันท์ พันธ์ุชนะวานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
58. นายพรศักดิ์ เชาวลิต ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
59. นางมะลิวรรณ วิภาดาพรพงษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
60. นายไกรพิชญ์ ปิยสิรานนท์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
61. นายดุลประภัสสร์ มุลพรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
62. นายรัฐพล โลนา ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี
63. สุวรรณา นาคะรัศมี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

**********************************************

แม้ว่าผู้พิพากษาเหล่านี้จะเป็นตุลาการ แต่ลองอ่านข้อความนี้นะครีบ

มาจาก อ.ปิยบุตร

"...คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ไม่สงสัยบ้างหรือครับว่าการแสดงออกของท่านผู้พิพากษาทั้ง ๖๓ ท่านนี้ ผิดจริยธรรมตุลาการหรือไม่?

ถ้าผู้พิพากษาใน ๖๓ คนนี้ เกิดเป็นองค์คณะพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับผู้ชุมนุมเสื้อแดง แล้วจะเหลือ "ความเป็นกลาง" ให้ตัดสินคดีได้อีกหรือ?

ทนายความ โจทก์ จำเลย ในคดีเสื้อแดง ต้องช่วยกันจำรายชื่อ ๖๓ คนนี้ไว้นะครับ เผื่อใช้ร้องคัดค้านผู้พิพากษา"
.........
นี่เป็นการเผยตัวชัดเจนว่าคนในสถาบันตุลาการมีทัศนะทางการเมืองอย่างไร ไม่คัดค้านรัฐประหาร ไม่คัดค้านการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด ไม่คัดค้านรัฐประหารนิรโทษตัวเอง แล้วกลับบอกว่าการกระทำผิดในการชุมนุมทางการเมือง(อันสืบเนื่องจากรัฐประหาร) ไม่สามารถนิรโทษได้

ข้ออ้างที่ว่าทุจริตเป็นภัยร้ายแรง ขอถามผู้พิพากษาหน่อยสิครับว่าการตัดสิน "ไม่ทุจริตแต่ติดคุก" เป็นผลดีต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม หรือเป็นการทำลายหลักกันแน่

ประการสำคัญที่สุด ในหลักการแบ่งแยกอำนาจ 3 ฝ่าย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร มีอำนาจนิรโทษ ลดโทษ อภัยโทษ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้าน หรือประชาชน สามารถโต้แ้ย้ง คัดค้าน ต่อต้านได้ แต่อำนาจตุลาการไม่ควรออกมาแสดงความเห็น เพราะตัดสินไปแล้ว ใช้อำนาจไปแล้ว ไม่ควรปกป้องอำนาจของตน


************************

ท่านมีสิทธิที่จะออกแถลงการณ์ ส่วนคนธรรมดาก็มีสิทธิจดจำชื่อพวกท่าน เพราะ

กาลเวลาพิสูจน์คนว่า ท่านดีจริงมากน้อยแค่ไหน  

คนที่ ชอบบอกว่า ตุลาการ ผู้พิพากษา สองมาตรฐานก็จำรายชื่อเหล่านี้นะครับ เพราะพวกท่านก็แสดงตนออกมาชัดเจน ส่วนจะเป็นไง วิจารณญาณแต่ละคน พิจารณากันเองนะครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่