เอวมฺเม สุตํ - ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้

.
             คำว่า "ข้าพเจ้า" ที่เริ่มในพระสูตรต่างๆ หมายถึง ท่านพระอานนท์เถระ
             ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ มีนัยลึกซึ้งในเรื่องความซื่อสัตย์ คือ
             
             ๑. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ และจดจำได้ จึงแสดงเนื้อความนี้
             ๒. ข้าพเจ้าได้สดับมา ไม่ใช่ข้าพเจ้ารู้ได้ด้วยตนเอง (ความซื่อตรง)


[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

             คำว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ ให้นัยในเรื่องความซื่อสัตย์ ฉันใด
             คำบางคำ ก็ให้นัยเรื่องความเป็นสาวกบ้าง ความภักดีต่อสัตบุรุษทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นบ้าง ฉันนั้น
             เช่น คำว่า ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า

             ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาค
เป็นรากฐาน มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัย


             ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอให้เนื้อความแห่งภาษิตนี้ จงแจ่มแจ้งกะ
พระผู้มีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ ดังนี้ ฯ

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=16&A=5212&w=ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า#472    

             คำว่า ความภักดีต่อสัตบุรุษ
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=14&A=2187&Z=2323#143
             คำว่า สัปปุริสธรรม 8
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=สัปปุริสธรรม_8
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม