มนุษย์สมบัติ เทวสมบัติ และโลกุตตรธรรม

.
             พระพุทธพจน์
             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
             เธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของตถาคตเถิด อย่าเป็นอามิสทายาทเลย


             ธรรมทายาทสูตร
             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  บรรทัดที่ ๓๘๕ - ๕๑๖.  หน้าที่  ๑๗ - ๒๒.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=12&A=385&Z=516&bgc=ivory&pagebreak=0
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=20&bgc=ivory


             โลกุตตรธรรม (มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน) เป็น นิปปริยายธรรม
(ธรรมโดยตรง เป้าหมายหลักโดยตรง)
             การให้ทาน รักษาศีล บำเพ็ญฌานสมาบัติ การฟังธรรม ศึกษาเล่าเรียน
สอบถาม มนสิการต่างๆ โดยชอบ เพื่อเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผล
เป็นกุศลธรรมที่อิงอาศัยวิวัฏฏะ เรียกว่า ปริยายธรรม (ธรรมเพื่อไปให้ถึงธรรมโดยตรง)

             มนุษย์สมบัติ เทวสมบัติ เป็น นิปปริยายอามิส (อามิสโดยตรง)
             การทำกุศลที่นำไปสู่วัฏฏะ เช่น ให้ทาน รักษาศีล บำเพ็ญฌานสมาบัติ
เพื่อมุ่งหวังความเป็นเศรษฐีบ้าง (มนุษย์สมบัติ) ทิพยสมบัติบ้าง (เทวสมบัติ)
             แล้วตั้งความปรารถนานั้นๆ เป็นกุศลธรรมที่อิงอาศัยวัฎฎะ เรียกว่า ปริยายอามิส
(กระทำเพื่อให้ไปถึงอามิสนั้นๆ)
             ไม่ใช่ปริยายธรรม เพราะตั้งใจปรารถนาอามิส ไม่ได้ตั้งใจปรารถนาโลกุตตรธรรม

             การให้ทานแบบหวังผลเพื่ออามิสดังกล่าว จัดเป็นการให้ทานที่มีลำดับต่ำสุด
ในบรรดาทานทั้งหลาย ในทานสูตร (แต่ก็มีข้อดีคือ ดีกว่าไม่ให้)
             แต่ข้อเสียมีมากกว่าคือ เมื่อเห็นว่าความร่ำรวยทรัพย์สินเิงินทอง หรือการได้อุบัติ
เป็นเทพบุตรหรือเทพธิดานั้น เป็นสุดยอดความปรารถนาแล้ว เมื่อได้สมปรารถนา
ก็จะไม่สนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาเลย จะเพลิดเพลินด้วยความประมาท
จนหมดอายุขัย แล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ

             ทานสูตร
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=23&A=1340&Z=1436&bgc=whitesmoke
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12.0&i=20&p=1#ธรรมทายาทและอามิสทายาท
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ธรรมทายาท
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อามิสทายาท
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อามิส
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=โลกุตตรธรรม_9
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=วัฏฏะ


พระพุทธองค์ตรัสสอนให้เป็นธรรมทายาท คือผู้รับมรดก คือโลกุตตรธรรม

ไม่ใช่เป็นเพียงอามิสทายาท คือผู้รับมรดกอันเป็นเพียงอามิส
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  วัด ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม ทำบุญ