ความปรารถนาลามก เป็นไฉน

.
             ความปรารถนาลามก เป็นไฉน
             คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า
เป็นผู้มีศรัทธา เป็นผู้ทุศีล ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีศีล เป็น
ผู้มีการศึกษาน้อย ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีการศึกษามาก เป็น
ผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้ชอบ
สงัด เป็นผู้เกียจคร้าน ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้ปรารภความเพียร
เป็นผู้มีสติหลงลืม ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีสติตั้งมั่น เป็นผู้มี
จิตไม่ตั้งมั่น ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีจิตตั้งมั่น เป็นผู้มีปัญญา
ทราม ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะ
ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้สิ้นอาสวะ ความปรารถนา การปรารถนา
ความปรารถนาลามก ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่ง
จิต อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ความปรารถนาลามก
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=35&A=11934&w=ปรารถนาลามก_เป็นไฉน


             พระพุทธพจน์
             ดูกรภิกษุ ถูกแล้วๆ กุลบุตรนั้นมีความปรารถนาน้อย ไม่ปรารถนา
ให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตน
             ดูกรภิกษุ ถ้าอย่างนั้น เธอจงทรงจำหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีไว้
ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมานี้ คือ
             ความเป็นผู้ไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตน
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=23&A=4427&Z=4474


             ความไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตน เป็นกุศลธรรม
             อกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามกับกุศลธรรมข้อนี้ คือ ความปรารถนาลามก

             ผู้ปรารถนาลามก คือ ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมนั้นแต่แสดงหลอกลวงว่ามีคุณธรรมนั้น       
             เช่น เป็นผู้ไม่สำรวมก็แสดงอาการว่าเป็นผุ้สำรวม
             เป็นผู้ไม่มีคุณธรรมคือศรัทธาก็ทำเป็นผู้มีศรัทธา เพื่อให้คนอื่นยกย่องหรือ
สรรเสริญ เพื่อลาภสักการะ หรือปัจจัยต่างๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม