กิมมิลสูตร : อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว

กระทู้สนทนา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
             อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
             กิมมิลสูตร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             [๓๑๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ -
             สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวัน ใกล้พระนครกิมมิลา
             ครั้งนั้น ท่านพระกิมมิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
             ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า
             ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน
ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว
             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
             ดูกรกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรง
                    ในพระศาสดา
                    ในพระธรรม
                    ในพระสงฆ์
                    ในสิกขา
                    ในความไม่ประมาท
                    ในปฏิสันถาร
             ดูกรกิมมิละ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว

             กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อะไร เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน
ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว ฯ
             พ. ดูกรกิมมิละ พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้มีความเคารพ มีความยำเกรง
                    ในพระศาสดา
                    ในพระธรรม
                    ในพระสงฆ์
                    ในสิกขา
                    ในความไม่ประมาท
                    ในการปฏิสันถาร
             ดูกรกิมมิละ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒  บรรทัดที่ ๘๐๐๕ - ๘๐๒๒.  หน้าที่  ๓๕๐ - ๓๕๑.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=22&A=8005&Z=8022&pagebreak=0&bgc=whitesmoke
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=311&bgc=whitesmoke
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  พระไตรปิฎก