พระพุทธเจ้าสมณโคดม รู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตมากมายได้อย่างไร

กระทู้สนทนา
เช่นรู้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวิปัสสี รวมถึงธรรมที่ตรัสรู้มากมาย เช่นปฏิจจสมุทปบาทธรรม หรือเรื่องราวมากมาย ในอดีตกาลของพระพุทะเจ้าองค์อื่นๆ หากชาวพุทธบางคนเชื่อว่า พระพุทธเจ้าในอดีตดับสูญไปแล้ว ไม่เหลืออะไรให้รู้อีก


พระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วหลายพระองค์ มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน อุปมาว่าจำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องพุทธวิสัยเป็นอจินไตย คือเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญของปุถุชน
ในพุทธวงศ์ หมวดพุทธปกิณณกกัณฑ์ซึ่งว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  กล่าวถึงพระพุทธเจ้าไว้ 28 พระองค์ โดยเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพุทธวงศ์ 3 พระองค์ และในพุทธวงศ์ 25 พระองค์ รวมเป็น 28 พระองค์ดังนี้

พระตัณหังกรพุทธเจ้า
พระเมธังกรพุทธเจ้า
พระสรณังกรพุทธเจ้า
พระทีปังกรพุทธเจ้า
พระโกณฑัญญพุทธเจ้า
พระมังคลพุทธเจ้า
พระสุมนพุทธเจ้า
พระเรวตพุทธเจ้า
พระโสภิตพุทธเจ้า
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
พระปทุมพุทธเจ้า
พระนารทพุทธเจ้า
พระปทุมุตตรพุทธเจ้า
พระสุเมธพุทธเจ้า
พระสุชาตพุทธเจ้า
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า
พระสิทธัตถพุทธเจ้า
พระติสสพุทธเจ้า
พระปุสสพุทธเจ้า
พระวิปัสสีพุทธเจ้า
พระสิขีพุทธเจ้า
พระเวสสภูพุทธเจ้า
พระกกุสันธพุทธเจ้า
พระโกนาคมนพุทธเจ้า
พระกัสสปพุทธเจ้า
พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview