บทสวดมนต์ขอขมากรรมภาษาไทย

กระทู้สนทนา
บทสวดมนต์ประจำวัน
พุทธัง อภิปูชยามิ  กราบบูชาอย่างยิ่งแต่พระพุทธเจ้า         (กราบ)
ธังมัง อภิปูชยามิ  กราบบูชาอย่างยิ่งแต่พระธรรม             (กราบ)
สังฆัง อภิปูชยามิ  กราบบูชาอย่างยิ่งแต่พระสงฆ์              (กราบ)
กราบบูชาบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งปวง          (กราบ)
กราบขอขมาความผิดที่ทำไว้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง    (กราบ)
บทสวดขอขมากรรม
“ขอนอบน้อมแด่องค์พระพุทธศาสดา ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง”  (3 ครั้ง)
     พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้ประเสริฐยิ่ง อยู่เหนือพรหม เทวดา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ทรงเป็นอรหันต์ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง บริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวง เปี่ยมด้วยพระมหาเมตตา บำเพ็ญบารมียาวนานหลายภพชาติ จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า เป็นสัพพัญญู รอบรู้แตกฉานในทุกสรรพสิ่ง รู้ความจริงในธรรมชาติทั้งปวง เป็นครูผู้ประเสริฐแสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงชี้แนะนำพาเหล่าสัตว์ออกจากกองทุกข์ หลุดจากวงเวียนกรรมที่พาเวียนตายเกิดไม่จบสิ้น ทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า ข้าพเจ้าขอกราบบูชาแต่คุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)
     ด้วยกาย วาจา ใจ หากเคยทำกรรมน่าติเตียนแต่พระพุทธเจ้า กราบขอขมาด้วยใจสำนึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีต ขอโปรดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด นับแต่นี้จนถึงนิพพาน ขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระพุทธเจ้า ขอน้อมนำคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดเจนในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
     พระธรรม คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว เป็นความจริงแท้ประเสริฐ เที่ยงตรงต่อการพิสูจน์ เป็นสิ่งที่ควรฟัง ท่องจำน้อมเข้าในใจ เป็นข้อปฏิบัติทันยุคสมัย ให้ผลได้ไม่จำกัดกาล ส่งผลดีกับคนทุกวัย ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตน เป็นทางแห่งความหลุดพ้น ทางสู่ความพ้นทุกข์ ทางบรรลุสู่นิพพาน การศึกษาพระธรรมที่ถูกต้อง เป็นทางเดียวที่สลัดทุกข์ได้ถาวร ไม่ต้องเวียนตายเกิดต่อไป พระธรรมมีคุณค่ายิ่งใหญ่ ไม่มีความรู้ใดยิ่งกว่า ข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)
     ด้วยกาย วาจา ใจ หากเคยทำกรรมน่าติเตียนแต่พระธรรม กราบขอขมาด้วยใจสำนึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีต ขอโปรดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด นับแต่นี้จนถึงนิพพาน ขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระธรรม ขอบูชาน้อมนำพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐองค์ที่สองของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดเจนในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
     พระสงฆ์ สาวกผู้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ จนสำเร็จเป็นพระอริยะได้แก่ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ เป็นผู้เคร่งครัดในธรรมวินัย มีศีลบริสุทธิ์ เปี่ยมเมตตา มักน้อย สันโดษ เป็นผู้ควรกราบไหว้บูชา ควรถวายทาน เป็นเนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่า พระสงฆ์มีคุณยิ่งใหญ่ เป็นเสาหลักดำรงสืบทอดพระศาสนา เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณของพระสงฆ์ทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น (กราบ)
     ด้วยกาย วาจา ใจ หากเคยทำกรรมน่าติเตียนแต่พระสงฆ์ กราบขอขมาด้วยใจสำนึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีต ขอโปรดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด นับแต่นี้จนถึงนิพพาน ขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระสงฆ์ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆ์ไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐองค์ที่สามของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดเจนในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
     ข้าพเจ้าขอตั้งจิตรักษาศีล จะไม่ฆ่า-รังแกคนและสัตว์ จะไม่ลักษณ์-เอาเปรียบผู้อื่น ไม่โกหก นินทา ด่าทอ พูดคำหยาบ-เพ้อเจ้อ จะไม่ประพฤติผิดในกาม-นอกใจคนรัก ไม่ดื่มเหล้าเสพยาเสพติด ขอข้าพเจ้ามีจิตตั้งมั่นรักษาศีล 5 ในทุกภพชาติ ขอมีปัจจัยพร้อมทุกด้านเพื่อรักษาศีลได้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป เมื่อมีเหตุให้ต้องผิดศีล ขอให้มีอุปสรรคขัดขวางให้ข้าพเจ้าไม่สามารถกระทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาด
     กราบขออโหสิกรรมที่เคยทำกรรมน่าติเตียนแด่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้ทรงคุณธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาทั้งหลาย ขอโปรดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังและจะเพียรสร้างความดีถวายบูชา ขอทุกท่านโปรดเมตตารับและอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งของข้าพเจ้าด้วยเทอญ (กราบ)
     กราบขออโหสิกรรมแก่สัตว์ทุกภพภูมิที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียน ทำร้ายด้วยกาย วาจา ใจ ขออภัยในความหลงผิดที่ผ่านมา บัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้ว และเสียใจในสิ่งที่เคยทำ แต่ก็ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ หวังเพียงทุกท่านโปรดเมตตาให้อภัย ให้โอกาสทำคุณไถ่โทษ ด้วยบุญกุศลทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทำไว้แต่อดีตถึงปัจจุบันและจะทำในอนาคต ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเป็นพิเศษ ขอให้ได้รับทุกบุญก่อนผู้อื่นใด โดยเริ่มจากเจ้ากรรมนายเวรอันดับต้นๆ ไล่ลำดับลงมา ขอทุกท่านโปรดเมตตารับและอนุโมทนาด้วยเถิด เมื่อรับแล้ว ขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีทันที มีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น แต่หากยังไม่ไปไหน ก็โปรดเมตตาร่วมสร้างบารมีไปพร้อมกับข้าพเจ้า ร่วมสนับสนุนข้าพเจ้าให้มีโอกาสทำดีไถ่โทษแก่พวกท่านให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ (กราบ)
     คำอธิฐานใดเป็นมิจฉาทิฐิ เป็นเหตุถ่วงความเจริญทางโลกทางธรรม ที่เคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว้ขอยกเลิกทั้งหมด ขออนุญาตถอนการบนบาน คำสัญญาใดที่ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครก็ตาม แล้วหลงลืมหรือไม่สามารถทำได้ ขอโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ขอทุกอย่างเป็นโมฆะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ ขอโอกาสแก้ตัวด้วยการทำทาน รักษาศีล ทำความดีในด้านที่พร้อม เพื่อทดแทนสิ่งที่เคยสัญญาไว้ // ขอถอนคำสาปแช่ง การตั้งจิตจองเวรผูกอาฆาต ขออโหสิกรรมให้กับสัตว์ทั้งหลายทุกรูปนาม ที่เคยเบียดเบียนข้าพเจ้า ขอยกโทษทั้งหมด ขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
     ด้วยเหตุแห่งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขอน้อมเป็นพลังปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากอันตรายและวิญญาณร้ายทั้งปวง ขอจงทำลายความหลงผิดยึดติดลงได้ในเร็ววันนี้ ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฐิ มีตาสว่างในทุกเรื่อง สิ่งใดเป็นกุศลขอทำสำเร็จโดยง่าย สิ่งใดเป็นทุกข์อกุศล เป็นเหตุตกต่ำกว่าปัจจุบัน เป็นทางสู่อบายภูมิ ขออย่าให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จอย่างเด็ดขาด เมื่อมีปัญหาขอให้แก้ไขได้โดยง่าย ขอให้มีปัจจัยและสุขภาพพร้อมในการดูแลตนและครอบครัว ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้โดยง่าย ขอความดีที่ทำไว้จงปรากฏผลในเร็ววัน เพื่อเป็นกำลังใจในการรักษาศีลและการทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเทอญ
     ข้อน้อมบุญกุศลอุทิศบูชาถวายแด่พระรัตนตรัย บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ครูอาจารย์  ผู้มีพระคุณทุกรูปนามจากทุกภพภูมิ  แด่ (ชื่อผู้มีพระคุณ+พระที่เคารพนับถือ)...สมเด็จโต หลวงพ่อพุธ หลวงตามหาบัว สมเด็จพระสังฆราช พระมหาราชทุกพระองค์ พระเจ้าตากสิน พระนเรศวร พระพุทธยอดฟ้า พระปิยะ(ร.5) พ่อขุนราม กรมหลวงชุมพร พระศาสดาและนักบวชผู้ทรงความดีทุกศาสนา น้อมกุศลส่งให้เจ้ากรรมนายเวรและครอบครัวของข้าพเจ้าทุกภพชาติ แด่เทพเทวาทุกภพภูมิ พระโพธิสัตว์ ท้าวมหาราชทั้งสี่ อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค อสูร พระภูมิเจ้าที่ ในหลวงพระราชินี พระสยามเทวาธิราช เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขา ทหาร ตำรวจ ข้าราชการผู้ทรงความดีทุกสาขาอาชีพ เทวดาและวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในน้ำ บนบก บนต้นไม้  หรือในอากาศก็ดี ปีศาจ เปรต สัมภเวสี สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพภูมิทั่วหมื่นจักรวาล อนันตจักรวาล... ขอทุกท่านได้โปรดรับและร่วมอนุโมทนา ขอโปรดอภัยความผิดที่เคยร่วมเกิน ขออย่ามีเวรต่อกันอีกเลย ขออย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเลย  ขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกภัย ปลอดจากอกุศลจิตทั้งสิ้นเทอญ//
     ขอส่งบุญกุศลเป็นพิเศษให้กับเหล่าเทวดา มนุษย์ และวิญญาณทั้งหลายที่สนับสนุนคุ้มครองและมีเมตตากับข้าพเจ้าตลอดมา ขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สุขภาพแข็งแรง การงานมั่นคง รุ่งเรื่องด้วยทางที่เป็นกุศล มีความสุขกายสบายใจทุกด้าน น้อมส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายได้โปรดรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วย ขอจงมีความสุขและโปรดงดโทษให้กับท่านทั้งหลายที่สนับสนุนและคุ้มครองข้าพเจ้าทุกรูปทุกนามด้วยเทอญ
     กุศลใดบำเพ็ญมาแต่อดีต ขอรวมเป็นกำลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันด้วยเถิด หากยังต้องกลับมาเกิดขอให้ได้เป็นมนุษย์พบพระศาสนา เป็นผู้มีสติ มีปัญญา สมาธิ หิริโอตตัปปะ ทรงศีลบริสุทธิ์ เป็นสัมมาทิฐิ ประกอบสัมมาอาชีพ พึงพอใจการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง มีปัจจัยพร้อมสมบูรณ์ทุกด้านในการดูแลตนและครอบครัว ในการเผยแพร่ศาสนาและช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่ ด้วยบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้า ขอให้มีพร้อมทุกสิ่งเพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้โดยง่ายในชาตินี้ ในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ  
คำสมาทานก่อนเข้ากรรมฐานหรือก่อนเข้าสมาธิ
คำสมทานก่อนเข้ากรรมฐาน
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าจักขอภาวนาด้วยถึงซึ่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ขอพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศและพระปีติทั้งห้า จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวาร มโนทวาร วจีทวารของข้าพระพุทธเจ้า ให้รู้แจ้งแจ่มชัดในโลกในธรรม สาธุ สาธุ สาธุ
บทอุทิศบุญกุศลหลังนั่งสมาธิ
     ข้าพระพุทธเจ้า ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ข้าพระพุทธเจ้า ขออุทิศบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้ บุญกุศลที่เกิดจากการอดทนระงับไว้ซึ่งความโกรธ (อภัยทาน) บุญกุศลที่เกิดจาการสวดมนต์ไหว้พระ บุญกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิ (นึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำ) ให้กับ เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า ผู้มีพระคุณทุกท่าน เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขออุทิศบุญกุศลนี้กับบิดาและมารดาของข้าพเจ้า เทวดาที่ดูแลปกปักษ์รักษาบิดาและมารดาของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรของบิดาและมารดาของข้าพเจ้า ญาติทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ เทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ครูอาจารย์ พระภูมิเจ้าที่ที่บ้าน เจ้าที่ที่ทำงาน (หรือที่เรียน) และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายได้โปรดรับและร่วมอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขอให้มีส่วนได้ในบุญกุศลนี้ และด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ส่งผลให้ ท่านใดที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุข ท่านใดที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป
     ข้าพระพุทธเจ้าขออำนาจ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โปรดดลบรรดาลให้บุญกุศลเหล่านี้ส่งถึงท่านทั้งหลายด้วยเถิด ไม่ว่าจะอยู่ในภพภุมิใดก็ตาม ก็ขอให้มีส่วนได้ในบุญนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
บทอุทิศบุญกุศลให้ตนเอง
อะหังสุขิโตโหมิ นิทุกข์โขโหมิ ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่กระทำมาดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ให้กับดวงจิต และดวงวิญญาณของข้าพเจ้า และด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ส่งผลให้ข้าพเจ้า มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงซึ่งนิพพาน ขอให้เกิดในภพภูมิที่ดีในทุกๆชาติ ขอให้เข้าถึงซึ่ง มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ขอให้บิดาและมารดาของข้าพเจ้า มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน ความปรารถนาใดที่เป็นสัมมาทิฐิ ขอให้สมปรารถนาทุกประการเทอญ นิพพานนะ ปัจจโย โหตุ สาธุ สาธุ สาธุ

สวดเสร็จให้กราบพระ 5 ครั้งเหมือนตอนเริ่มต้น

ลองสวดดูแล้วรู้สึกว่าดีค่ะ เลยเอามาลงเพื่อมีคนสนใจ ^^
แสดงความคิดเห็น
Preview