คุณสมบัติผู้ลงสมัคร สส. และ สว.

กระทู้สนทนา
มีใครเห็นด้วยกับคุณสมบัตินี้บ้างครับ
สส.
1.สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุระหว่าง 28-45 ปีบริบูรณ์
2.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านการปกครองหรือกฎหมาย รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์
3.ไม่เคยมีความผิดทางอาญาและแพ่ง
4.มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

สว.
1.สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุระหว่าง 45-55 ปีบริบูรณ์
2.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านการปกครองหรือกฎหมาย รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์
3.ไม่เคยมีความผิดทางอาญาและแพ่ง
4.มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
5.ไม่สังกัดพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ
แสดงความคิดเห็น
Preview