สัญญาจ้างเหมา - รับต่อเติมบ้าน

กระทู้คำถาม
ขอคำแนะนำ สัญญาจ้างเหมา - รับต่อเติมบ้าน  

กำลังจะต่อเติมบ้าน ผู้รับเหมามีสัญญาจ้างเหมาโดยมีข้อมูลดังนี้

1. ผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้าง
2. ระยะเวลาการดำเนินการ
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ซึ่งต้องใช้วัสดุตามขนาดและคุณภาพดังที่ตกลงกันไว้ หรือแนบท้ายสัญญานี้
4.ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน เข้าตรวจงานได้ตลอดเวลาทำการ แต่ต้องไม่ขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของผู้รับจ้าง
5. หากผู้รับจ้างไม่ทำการส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ตามสัญญาข้อ 2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกร้องให้ชำระค่าปรับวันละ.............บาท (...............................................................) จนกว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จ  
ขั้นตอนในการชำระค่าบริการ
     งวดที่ 1 30% ชำระเมื่ออนุมัติให้ดำเนินการ
     เป็นเงิน ……67,788…..- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
    งวดที่ 2 12% ชำระเมื่องานเทพื้นคอนกรีตภายนอกรอบบ้านแล้วเสร็จ
    เป็นเงิน ……27,115…..- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
    งวดที่ 3 12% ชำระเมื่องานทำคาน+เทคานและเทพื้นภายในโรงรถแล้วเสร็จ
    เป็นเงิน ……27,115…..- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
    งวดที่ 4 12% ชำระเมื่องานก่ออิฐ+เดินระบบไฟแล้วเสร็จ
    เป็นเงิน ……27,115…..- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
   งวดที่ 5 12% ชำระเมื่องานติดบัวปูน+ฉาบปูนผนังแล้วเสร็จ
   เป็นเงิน ……27,115…..- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
    งวดที่ 6 12% ชำระเมื่องานปูหินพื้นโรงรถ+เฉลียงหน้า+ติดบัวพื้นแล้วเสร็จ
   เป็นเงิน ........27,115......- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
   งวดที่ 7 10% ชำระเมื่องานสี,ปรับพื้นข้างบ้าน,ทำความสะอาดแล้วเสร็จ
    เป็นเงิน ........22,596......- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)


ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะ  และในส่วนของค่าปรับต้องอ้างอิงจากปัจจัยใดบ้าง
ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ
แสดงความคิดเห็น
Preview