คุณสมบัติของผู้นำ

กระทู้สนทนา
ใครท่ีติดตามข่าวสารบ้านเมืองในช่วงน้ี
             จะได้ทราบข่าวท่านนายก ยิ่งลักษณ์ ได้แสดงวุฒิ
            ของผู้นำด้วยการเป็นกรรมการและกาวใจในการประสาน
          ความเข้าใจกันระหว่างคณะรัฐมนตรีรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาล
         ในกรณีของท่านบรรหารกับคุณปลอดประสพโดยก่อนหน้าน้ีก็ได้
        เรียกแก็งไอติมเข้าไปอบรมถึงมรรยาทและการให้เกรียติ์ต่อผู้อาวุโส(เฉลิม)
          มาแล้วเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นได้แสดงเห็นการตัดสินใจท่ีฉับไว
            ก่อนท่ีเหตุการณ์จะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่
            รวมถึงคำนึงถึงผู้อาวุโสตามวัฒนธรรมไทย
          น่ีเป็นการแสดงถึงภาวะผู้นำท่ีควรจะมีเป็นลำดับแรก
         ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานร่วมกันเป็นไปอยาางราบรื่น
       ต่างจากรัฐบาลท่ีแล้วเป็นอันมากท่ีมีแต่ข่าวนายกล้วงลูกพรรคร่วมจนมีแต่ข่าว
         ความขัดแย้งต่างๆจนเกิดกรณีศรีทนได้มาแล้ว
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รัฐศาสตร์ พรรคการเมือง การเมือง นักการเมือง