การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)

กระทู้ข่าว
ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
ปีการศึกษา 2556


กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556
- Download ระเบียบการแข่งขันได้ที่ www.chinese.dpu.ac.th , www.romchatra.com
www.trimitschool.com
- สมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.chinese.dpu.ac.th
- ติดต่อสอบถามได้ที่
1. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร10100
โทรศัพท์ 0-2222-5863, 0-2623-0904-5 ต่อ 101 โทรสาร 0-2222-5863
หรือ 2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 888 โทรสาร 0-2589-9605 E-mail : servicedesk@dpu.ac.th

การส่งใบสมัคร

วิธีการสมัคร ดังนี้ - กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารใบสมัครที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว
ได้ที่เว็บไซต์ www.chinese.dpu.ac.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน คือ
เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3,
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา2556 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ (นานาชาติ)
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
แต่ละโรงเรียนสามารถเสนอชื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกระดับชั้นโดยไม่จากัดจำนวน
3. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่เท่านั้น

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ในปีการศึกษา 2556 ทุกสังกัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ (นานาชาติ)
3. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ระดับ โดยไม่จำกัดจำนวน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
รับรอง (ตามรายละเอียดของใบสมัคร)
4. การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
4.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขัน
4.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านภาษาจีน นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจัดลำดับจากคะแนนสูงสุด และรองลงมาตามลาดับของแต่ละระดับ
ลำดับที่ 1 –10 เข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
4.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์
โดยหัวข้อในการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์ให้ใช้หัวข้อตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน ทั้งนี้
ในการพูดสุนทรพจน์ไม่อนุญาตให้นักเรียนดูต้นฉบับ

จำนวนตัวอักษรที่กาหนดให้ใช้ในการเขียนเรียงความภาษาจีนมีดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กาหนด 200 ตัวอักษรขึ้นไป
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กาหนด 500 ตัวอักษรขึ้นไป
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กาหนด 1,000 ตัวอักษรขึ้นไป
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กาหนด 1,500 ตัวอักษรขึ้นไป

ระยะเวลาและสถานที่ในการแข่งขัน
กาหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รางวัลและทุนการศึกษาแต่ละระดับ มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- สาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เหรียญทอง (ทองคาแท้) ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จานวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย (ลาดับที่11-50) จานวน 40 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลาดับที่ 51-100) ได้รับเกียรติบัตร

รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
1. สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน
และรองชนะเลิศเหรียญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ
2. ครูและผู้ปกครองที่นักเรียนเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
เวลา 07.30 – 08.30 น. - รายงานตัวที่ห้องสอบ
เวลา 08.30 น. - ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบ
เวลา 09.00 – 10.00 น. - แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.00 น. - ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.30 – 14.30 น. - แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ)
เวลา 14.30 – 15.30 น. - แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (พูดสุนทรพจน์)
เวลา 16.30 น. - ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ และมอบทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

สถานที่การแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 888 โทรสาร 0-2589-9605 E-mail : servicedesk@dpu.ac.th

ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
หนังสือที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ใช้หนังสือท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ของมูลนิธิร่มฉัตรเป็นหลัก ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หนังสือชุดที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้หนังสือชุดที่ 1-2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หนังสือชุดที่ 3-4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้หนังสือชุดที่ 5-6

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก
ครูได้รับเกียรติบัตร
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาษาจีน