ปัญหาสังคม

กระทู้สนทนา
ปัญหาสังคม หมายถึง สภาวะการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมากในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น

สาเหตุของปัญหาสังคม
1.    เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเกิดค่านิยมใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น
2.    เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ เช่น เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ทำให้เกิดการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น
3.    เกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความคิดเห็นความต้องการและผลประโยชน์ขัดกันไม่ยอมร่วมมือแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น

ปัญหาของสังคม

1. ปัญหาความยากจน มีสาเหตุเกิดจาก
-การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
-การขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ
-ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
-ลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่ำเสมอ เช่น กรรมกร รับจ้าง
-มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
-มีลักษณะนิสัยเฉื่อยชาและเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น กระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท ขยายการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
2. พัฒนาสังคม เช่น ขยายการศึกษาเพิ่มมากขึ้น บริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพของประชากร

2. ปัญหาอาชญากรรม มีสาเหตุเกิดจาก
-การขาดความอบอุ่นทางจิตใจ
-การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น
-สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
-มีค่านิยมในทางที่ผิด

การแก้ไขปัญหา
1. รัฐและหน่วยงานรับผิดชอบควรช่วยกันแก้ไขปัญหา  
2. ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม
3. อบรมสั่งสอนและให้ความรัก ความอบอุ่น และรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

3. ปัญหายาเสพย์ติด มีสาเหตุเกิดจาก
-ถูกชักชวนให้ทดลอง
-ประกอบอาชีพบางอย่างที่ต้องการเพิ่มงานมากขึ้น
-ความอยากรู้และอยากทดลอง
-สภาวะแวดล้อมไม่ดี

การแก้ไขปัญหา
1. ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติด
2. ป้องกันและปราบปรามผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด
3. การร่วมมือสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กอย่างใกล้ชิด
4. จัดให้มีการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด

4. ปัญหาโรคเอดส์ สาเหตุเกิดจาก
-ปัญหายาเสพย์ติด
-ขาดความรู้ในการป้องกันโรค
-เกิดจากความยากจนและไม่เพียงพอ

การแก้ไขปัญหา
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรคเอดส์ให้กับประชาชน
2. ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
3. ระมัดระวังการติดเชื้อโดยทางสายเลือด

5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย เป็นต้น มีสาเหตุเกิดจาก
-การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
-เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
-ขาดความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม

การแก้ไขปัญหา
1. ให้การศึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคม
2. วางนโยบายการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดอย่างจริงจัง

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
1.    รัฐบาลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อ กำหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและแน่นอน
2.    วางแผนและนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรณรงค์และอนุรักษ์
3.    ให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น
4.    ปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.    พัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการให้ดีขึ้น
6.    พัฒนาสังคม สร้างค่านิยม และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/human_society/07.html
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview