ศูนย์บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย คิดจะขอวีซ่าออสเตรเลีย ติดต่อเรา SP CENtER สายด่วน เคน 0863389935

กระทู้ขายของ
รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าออสเตรเลีย : Visa Australia

Form 1419

เราเป็นศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลีย บริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น รับแก้ไขวีซ่าถูกปฎิเสธ โดยควรจะเก็บหนังสือปฏิเสธจากสถานทูตออสเตรเลียเอาไว้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุเบื้องต้นครับ จุ๊บๆ จุ๊บๆ จุ๊บๆ

ศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลีย เอสพีเซ็นเตอร์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าออสเตรเลีย มีปัญหาเรื่องขอวีซ่าออสเตรเลีย โดนปฏิเสธวีซ่าออสเตรเลีย คิดจะขอวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เพื่อน เรียนต่อ หรือทำธุรกิจต่างๆ รวมทั้งบริการรับแปลเอกสาร

ปรึกษาศูนย์รับทำวีซ่าและรับแปลเอกสาร ของเราได้เพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ยินดีรับใช้ครับ เคน 0863389935

สำนักงานโทร. 022528234 แฟกซ์ 022528234

ที่อยู่สำนักงาน  888/10-11 ชั้น 4 อาคารมหาทุนพลาซ่า

ถ.สุขุมวิท แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อย่าลืมด้วยนะครับ ควรทำการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและวัตถุประสงค์ในการเดินทางแต่ละครั้งให้ชัดเจนนะครับ กระทู้นี้จะแสดงข้อมูลวีซ่าประเภทอยู่เกิน 6 เดือนนะครับหรือวีซ่าคู่สมรส(Spouse Visa)หรือคู่หมั้น(Prospective Visa)เพื่อให้ได้สถานะเป็น Permanent residence

นอกจากนี้ทางศูนย์รับทำวีซ่าของเรายังมีบริการช่วยเหลือในการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน หรือประเภทอื่นๆ ให้เพิ่มเติมมากกว่านี้ ด้วยประสบการณ์ ทางเราจึงมุ่งหวังให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทั้งวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย และ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสในประเทศออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับผู้มีสิทธิในการสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลีย และมีกำหนดแต่งงานภายใน 9 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติวีซ่า การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังก่อนยื่นในเรื่องราวต่างๆ ก็ถือว่ามีความสำคัญยิ่งยวด ที่ปรึกษาที่ดีต้องเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตัวผมจึงอาจจะสอบถามละเอียดซักหน่อย แต่เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องป้องกันก่อนยื่นครับ ไม่งั้นอาจจะสายเกินแก้ ผิดหวังกันมาเยอะแล้วครับ เพราะว่าไม่รอบคอบให้มากในเรื่องนี้ การเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอ ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดย ทั่วไปของผู้สมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์วีซ่าของเรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวทั้ง ทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึก

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย / วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย สมัครชอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียในฐานะที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส รวมทั้งบุตรติดตามบิดาหรือมารดา ต้องยื่นเอกสารต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องแนบใบแปลเอกสารมาด้วย และการยื่นเอกสารต่างๆนั้นจะต้องยื่นต้นฉบับพร้อมกับสำเนาที่ชัดเจน หากไม่สามารถยื่นต้นฉบับได้ เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เอกสารต่างๆมี ดังนี้

1. แบบฟอร์ม 47SP กรอกโดยผู้สมัครและ แบบฟอร์ม 40SP กรอกโดยสปอนเซอร์ เพื่อยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย แยกย่อยไปตามความประสงค์เวลากรอกข้อมูล

2. ค่าธรรมเนียม ราคาสูงมาก และไม่คืนในทุกกรณี จึงต้องทำการศึกษาก่อนยื่นครับ ซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คครับ

3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มทุกเล่ม ถ้ามีครับ

4. รูปถ่าย 2 - 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของผู้สมัครเพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย และ รูปถ่าย 2 - 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของสปอนเซอร์

5. บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยื่นขอ วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

6. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

7. ใบรับรองการหย่า หรือใบมรณบัตร

8. ผลการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น สถานทูตจะแจ้งวันนัดภายหลังครับ

9. ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาล กรมตำรวจ

10. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ ส่วนนี้สำคัญมากๆครับ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลครับ

11. จดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบพิธีสมรส ในประเทศออสเตรเลียแจ้งถึงวัน เวลา สถานที่ ซึ่งจะมีพืธีการสมรส หรือเสมือนว่าเป็นการจองล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันจดทะเบียนสมรส

12. หลักฐานการเงิน ของฝ่ายสปอนเซอร์ ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดว่าเหมาะสมตามกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งฝ่ายผู้ยื่นก็ช่วยเหลือได้ในบางกรณีครับ ต้องปรึกษากันเป็นรายๆไปครับ

- หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ประจำ ตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- ใบแจ้งประเมินภาษี

- เอกสารทางธุรกิจหากทำงานของตนเอง - เอกสารแสดงบำนาญจากการเกษียณ

13. หลักฐานแสดงว่าสปอนเซอร์เป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือ ผู้ถือวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย หรือ ชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย เช่น สูติบัตร หรืออื่นๆ

บริการรับทำวีซ่าต่างๆของเรา SP VISA-TRANSLATION CENTER

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าอังกฤษ รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าอินเดีย  รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ รับทำวีซ่าพม่า รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร รับทำวีซ่าฝรั่งเศส  รับแปลเอกสาร
แก้ไขข้อความเมื่อ

สินค้าอื่นๆ ของ kiengskung

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  วีซ่า