ปตท. เปิดโครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ........... ไม่ได้การ ต้องรีบทวงคืน ปตท.

กระทู้ข่าว
ยกโอทอปมาไว้ในปั๊ม ปตท.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:44 น.ปตท. เปิดตัว “โครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. : OTOP by PTT ”

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในพิธีเปิด “โครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  :  OTOP by PTT”  เปิดเผยว่า  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นอกจากจะมีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว   ปตท. ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ปี 2558  ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ปตท. เล็งเห็นถึงศักยภาพในการส่งเสริมคนไทยและประเทศมีความเจริญก้าวหน้า และมีความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจ  จึงได้จัดทำ โครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  หรือ  OTOP by PTT  โดยใช้สถานีบริการน้ำมันของ ปตท.  เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน และยังเป็นสถานที่เจรจาทางการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  ทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงและเต็มที่   สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงโครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  :  OTOP by PTT ว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของ  ปตท. ในการร่วมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดย ปตท.  จะสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นผ่านร้าน “สถานีของฝาก” ที่จัดตั้งขึ้นภายในสถานีบริการน้ำมันในโครงการนำร่อง ปตท. และยังคัดเลือกสถานีบริการที่มียอดจำหน่ายน้ำมันสูง และตั้งอยู่ในทำเลที่ประชาชนสัญจรเชื่อมผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  อีก 50 สถานี เป็นสถานีนำร่องในระยะแรกเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2556   รวมระยะเวลา 7 เดือน  จากนั้นจึงจะวางแผนและพัฒนาต่อยอดโครงการในระยะที่ 2  ต่อไป  

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  “โครงการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. : OTOP by PTT  นี้  เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ ปตท. เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ  ได้มีอาชีพ มีรายได้ อันเป็นรากฐานและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน  ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ของการดำเนินงาน   ปตท. ได้มุ่งมั่นทุมเทในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   อาทิ    ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศ, โครงการรักษ์ป่า สร้างคน  ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง ที่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่ 84 ตำบลต้นแบบเพื่อนำไปสู่วิถีแห่งการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ,    โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ  และ โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ทั้งนี้ มุ่งหวังจะขับเคลื่อนให้สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

http://www.dailynews.co.th/businesss/208323
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง ฝ่ายค้าน ประชามติ