ช่วยแปลข้อความเป็นภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ

กระทู้คำถาม
รบกวนช่วยแปลให้หน่อยนะค่ะ pompom

1. การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ
= payment excluding bank charges on money transfers. We reserve the right customers are responsible for fees.

2. กรุณา Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ คุณดวงกมล พร้อมระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ หรือส่งอีเมล์มาที่ sample@gmail.com พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดดังนี้
- ระบุชื่อบริษัทและที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
- ระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
= Please fax payment transfer (Pay-in Slip) to Duangkamol with the contact name and phone number for contact you back or send an E-mail to sample@gmail.com with a Pay-in Slip submitted details are as follows:
- Specify the company name and address for tax invoice/receipt.
- Specify the contact name and phone number of the contact.
3. ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% เป็นค่าบริการ เมื่อมีการซื้อ Package 1,000 บาทขึ้นไป
โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม “ บริษัท Leong จำกัด "
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 99999999999
กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ ข้อมูลด้านล่างนี้
(ที่อยู่สำนักงานจัดทำบัญชีของบริษัทฯ)
ทางบริษัทฯจะจัดส่ง ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว
= You can deduct withholding tax is 2% is charged upon purchase Package 1000 baht or above.
By issuing certificate of withholding tax on behalf of "Leong co., Ltd."
Taxpayer 99999999999
Please send a certificate of withholding tax based on that. The information below.
(That is the company's accounting office.)
The company will deliver tax invoices and receipts after receiving a certificate of withholding the truth.

ประมาณนี้ถูกมั้ยค่ะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview