ขั้นตอนการขอสัญชาติไทยให้ลูกที่เกิดต่างประเทศเป็นยังไง?

กระทู้คำถาม
ขออนุญาติเขียนข้อมูลเป็นข้อๆเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ

- ดิฉันเป็นคนไทย และถือพาสปอร์ตไทย
- สามีเป็นคนนิวซีแลนด์ ถือพาสปอร์ตนิวซีแลนด์
- ลูกชายดิฉันเกิดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
- มีใบสูติบัตรที่ออกให้จากจีน (แต่ไม่ได้ถือสัญชาติจีนและไม่มีพาสปอร์ตจีน)
- ลูกชายมีสัญชาตินิวซีแลนด์ และ ถือพาสปอร์ตนิวซีแลนด์ เท่านั้น
- ตอนลูกเกิดที่เซี่ยงไฮ้ ไม่ได้แจ้งเกิดกับสถานทูตไทยในเซี่ยงไฮ้มาก่อน

ณ ขณะนี้พวกเราสามคนพ่อแม่ลูกได้ย้ายงานและบ้านมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว
- สามีอยู่เมืองไทยโดยมีวีซ่าทำงาน ซึ่งที่ทำงานจัดการให้
- ส่วนลูกชายก็ได้วีซ่าติดตามสามีมาอยู่ที่ไทยด้วยกัน
- ตอนนี้ลูกชายอายุเกือบ 2 ขวบ

ตอนนี้ต้องการจะยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยตามสายโลหิตให้กับลูกชาย
- มีขั้นตอนการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
- ยื่นให้หน่วยงานใด?
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
- เกิดที่ไหนไม่จำเป็นต้องได้เป็นคนสัญชาตินั้น แล้วแต่กฏหมายของที่นั้น
- บุตรที่เกิดจากพ่อหรือแม่ไทย ก็สามารถได้สัญชาติไทยได้
(เข้าใจว่า จขกท คงเข้าใจ แต่มีบางคำตอบทำให้สับสน)
- ใบที่เซี่ยงไฮ้ออกให้อาจจะไม่ใช่สูติบัตร แต่เป็นใบเกิดจาก รพ

ต่อไปนี้เป็นข้อมูล จากกรมการกลุสล กระทรวงการต่างประเทศ
การยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทยกรณีเกิดในต่างประเทศ

          กฎหมายไทยกำหนดให้ "บุคคลที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด" ดังนั้น บิดามารดาสามารถแจ้งขอสูติบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากบิดามารดาและบุตรได้ย้ายกลับมาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว    ก็สามารถดำเนินการเรื่องแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทั้งนี้ กองสัญชาติฯ  กรมการกงสุลจะอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งเอกสารไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุตรเกิดดำเนินการออกสูติบัตรไทยให้
•เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอสูติบัตร

            1. ใบเกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิดจากทางการท้องถิ่น  ที่ผ่านการรับรองจาก สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นหากเป็นภาษาอื่นซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และนำไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้นรับรอง ก่อนที่จะนำมารับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล (ใช้ชุดต้นฉบับที่รับรองแล้ว)

          หมายเหตุ  หนังสือรับรองการเกิดที่ออกโดยทางการท้องถิ่นในบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาและจีน  ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือโนตาลี่พับลิกของประเทศดังกล่าวก่อน  มิฉะนั้น สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศดังกล่าว จะไม่สามารถรับรองให้ได้

           2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
           3. ทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
           4. หนังสือเดินทางของบิดา/มารดา (กรณีเป็นคนต่างชาติ)
           5. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (หากจดทะเบียนฯ ตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้น รับรองก่อน หากเป็นภาษาอื่นซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และนำไปให้สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้นรับรอง ก่อนที่จะนำมารับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (ใช้ชุดต้นฉบับที่รับรองแล้ว)

          หมายเหตุ  ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าที่ออกโดยทางการท้องถิ่นในประเทศ สหรัฐอเมริกาและจีน ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือโนตาลี่พับลิกของประเทศนั้นๆ ก่อน มิฉะนั้น สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศดังกล่าว จะไม่สามารถรับรองให้ได้

           6. หนังสือเดินทางของบุตร (หนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางเข้าประเทศไทย อาจเป็นหนังสือเดินทางไทยหรือหนังสือเดินทางต่างชาติก็ได้)
          หมายเหตุ  เอกสารทุกอย่างต้องนำฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่  พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุด
•ระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากต้องส่งเอกสารไปดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่เด็กเกิด  จึงอาจใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่าการแจ้งเกิดและขอสูติบัตรในประเทศที่เด็กเกิดโดยตรง ดังนั้น จึงควรแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทยพร้อมกับยื่นขอหนังสือเดินทางไทยต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่เด็กเกิดในคราวเดียวกัน
แสดงความคิดเห็น
Preview