งบ banpu

กระทู้สนทนา
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม      (หน่วย : พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี      2556      2555
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         31,042    71,938

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                  0.11      0.26

หน่วยเป็น usd นะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น