ไม่เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดในสงสารวัฎและชั้นไตรภูมิวรบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ

กระทู้คำถาม
แผนผังแสดงให้เข้าใจว่า ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหน และจะไปไหนต่อ และชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรไปอยู่ที่ไหนจะช่วยให้เรามีจุดหมายในการทำบุญ

สงสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจกิเลส วิบากกรรม หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังไม่นิพพาน  โดยการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะเวียนว่ายอยู่ใน 3 โลก คือโลกชั้นบน โลกชั้นกลางและโลกชั้นล่าง
๑.โลกชั้นบน  มี ๔ ระดับคือ
๑.ระดับชั้นพระ  อริยบุคคล
พระอรหันต์ ละสังโยชน์ ทั้ง ๑๐ ประการได้    ไม่มาเกิดอีกแล้วเข้าถึงนิพพาน                                                                              พระอนาคามี      ละสังโยชน์  ๕ ประการได้ จะเกิดอีกแค่ชาติเดียว ในชั้นพรหมโลก และเข้าถึงนิพพาน                                                พระสกทาคามี ละสังโยชน์  ๓  ประการได้ และ ข้อ ๔, ๕ ให้เบาบางลง จะเกิดอีกแค่ชาติเดียว ในชั้น กามภูมิ และจะเข้าถึงนิพพาน              โสดาบัน    ละสังโยชน์  ๓ ประการ  รับประกันว่าจะไม่เกิดในอบายภูมิและจะถึงนิพพานแน่นอน                                                    (สังโยชน์ คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะสงสาร มี 10 อย่าง )
๒.ระดับชั้นอรูปพรหม                                                                                                                                                        
๓. ระดับชั้นรููปพรหม                                                                                                                                                  
๔. ระดับชั้นสวรรค มี ๖ ชั้น คือ
          1.จาตุมหาราชิกา
          2. ดาวดึงส์
          3. ดุสิต
          4. ยามา
          5.นิมมานรดี
          6.ปรมิตวสวัตตี                                                                                                                          

๒.โลกชั้นกลาง มีระดับเดียว คือ โลกมนุษย์   โลกปัจจุบันที่เราอยู่ ชาติหน้า จะเกิดเป็นมนุษย์หรือขึ้นสวรรค์ หรือขึ้นชั้นพรหม,หรือเป็นอริยะบุคคล  หรือนิพพาน หรือลงนรก ขึ้นอยู่กับการทำทาน ศีลและภาวนา

๓.โลกชั้นล่าง คือ นรก  มี ๔ ชั้น คือ    
1.นรกภูมิ
2.เปรตภูมิ
3.อสูรกายภูมิ
4.เดรัจฉานภูมิ

มีข้อสงสัย
1.จะนิพพานได้ต้องอยู่ในชั้นอริยบุคคลเท่านั้นใช่ไหมครับ
2.จะเป็นอริยบุคคลคือต้องบวชเป็นพระใช่ไหม หรือไม่ต้องบวชก็เป็นได้
3.การขั้นลำดับต้องเรียงตามลำดับไหม ว่าจากนรกมาเป็นมนุยษ์ก่อน หรือข้ามคั่นได้ จาก นรกไปเป็นอริยบุคคล หรือนิพพานได้
4. โสดาบัน หรือ พระโสดาบันใช้คำไหน
5 นิพพาน คือ ละซึ่งกิเลส เมือนิพพานแล้วคือ ต้องตายเลยหรือไม่ ไม่เข้าใจว่า เช่น ปัจจุบันพระบางท่านเป็นอรหันต์คือ ยังมีชีวิตอยู่ แบบนี้เรียกว่านิพพานแล้ว หรือว่านิพพานเป็นกิริยาใช้ตอนตายแล้วเท่านั้น
6 ถ้าคนธรรมดา ไม่ได้บวชจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหม แล้วก็นิพพาน หรือว่าต้องรอชาติต่อๆๆไป
7 ชั้นพรหม ชั้นสวรรค์ นิพพานได้ไหม
8ชั้นพรหม ชั้น สววรค์ทำบุญได้ไหม แล้วเขาทั้งหลายสร้างบุญให้ตัวเองหรือว่าต้องรอบุญจากมนุษย์เพิ่ม
ขอรบกวนผู้รู้ตอบด้วยภาษาง่ายๆ ไม่ต้องยกตัวอย่างในพระสูตรนะครับ บางทีอาจแล้วต้องแปลความหมายขอ
คำไม่เข้าใจ ขอบพระคุณครับบ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ