เรียน คณะกรรมการเลือกตั้ง จาก นาย อ้าย นามสกุล คี่ฟ้อง

กระทู้สนทนา
ถ้า กกต. ไม่รับรองผลการเลือกตั้ง ภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่มีผลการเลือกตั้ง
ซึ่งผิด พรบ. เลือกตั้งฯ กกต. จะโดนพรรคฟ้อง ศาลปกครอง ในกรณีไม่ประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตาม พรบ. เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2545 ... ตามมาตรา 57(5)

ถ้า กกต. ไม่ยอมประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ หม่อมฯ เป็น ผู้ว่า กทม. กกต. เอง
จะมีความผิด และโดนพรรค ฟ้องร้อง ตามกฏหมายอาญามาตรา 157 ดังนี้

มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ


และ สุดท้าย แต่ ไม่ท้ายสุด
ถ้า กกต. ออกมาชึ้แจงความผิดของพรรค ที่ทำให้ พรรคเสียหาย พรรคจะฟ้อง
กกต. คนที่กล่าวอ้าง เนื่องจากเป็นการหมิ่นประมาทพรรค

ลงชื่อ
นายอ้าย คี่ฟ้อง

สุดท้าย: ห้ามทำสำเนา ห้ามให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าใหม่ ห้ามถาม และ ห้ามสงสัยพรรค

ผันดีทุกท่าน
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง