มองย้อนหลัง4ปี ‘สุขุมพันธุ์’มีผลงานอะไร? กับ 30 นโยบายที่เคยหาเสียงไว้ปี 2552

กระทู้คำถาม
30 นโยบายที่หาเสียงไว้ประกอบด้วย

1.ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งตัวแทนเยาวชนแต่ละพื้นที่ เพื่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนในพื้นที่
2.  4 ปีเด็ก กทม. จะต้องได้เรียนดี เรียนฟรี แบบมีคุณภาพ และยกระดับโรงเรียนสังกัด กทม. ให้เทียบชั้นกับโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเอกชน
3.สร้างความสุขด้วย Green Wimax ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว กทม.
4.เพิ่มพื้นที่สำหรับวัยรุ่น สนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในทุกด้าน
5.รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานที่สะอาด แก้ปัญหาโลกร้อน
6.เพิ่มห้องสมุดให้ครบทุกเขต
7.พัฒนาชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
8.ขยายสถานที่พักของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับบ้านพักคนชราบางแคอีก 3-4 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 4 มุมเมือง
9.ดูแลผู้พิการโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์กองทุนประกอบอาชีพ ส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ
10.พัฒนาวัด 400 แห่งให้มีบทบาทในการทำกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษาแก่เยาวชน จัดให้มีตำรวจพระตรวจจับพระปลอมที่ออกเรี่ยไร จัดทำโรงเรียนพระพุทธศาสนา โดยการฟังธรรมในแท็กซี่
11.เปิดเว็บไซต์ ไฮไฟว์ เฟซบุ๊ค เป็นเวทีให้วัยรุ่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ กทม.
12.พลิกฟื้นเกษตรกรรมในพื้นที่ กทม. ฝั่งตะวันออก ส่งเสริมการตลาด ให้สินเชื่อและฟื้นฟูการท่องเที่ยว
13.เพิ่มศูนย์ดูแลเด็กพิเศษให้มากขึ้น
14.แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมด้วยการสร้างความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองที่เป็นมุสลิมทั่วโลก
15.สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กในสังกัด กทม.
16.พัฒนาบุคลากร กทม. ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เน้นการทำงานเป็นทีม และเพิ่มเติมสวัสดิการที่เหมาะสม
17.ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
18.ขยายการคมนาคมทางน้ำ 3 สายหลัก ได้แก่ มีนบุรี พระโขนง และเพชรเกษม
19.บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
20.ส่งเสริมทักษะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีก่อนเข้าเรียนในโรงเรียน
21.สร้าง กทม. ให้เป็นมหานครระดับโลก โดยพัฒนาทุกด้านให้ครอบคลุม ทั้งเศรษฐกิจ ระบบขนส่ง สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
22.พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยวิถี กทม. โดยร่างงบประมาณมาอัดฉีดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
23.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
24.เร่งประสานกับเอกชนจัดหาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะ
25.ส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการสร้าง กทม.
26.จัดตั้งมหาวิทยาลัย กทม. เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ และขยายจำนวนโรงพยาบาลในสังกัดให้มากขึ้น
27.กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือคนตกงาน โดยการจัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ
28.ค้นหาหาบเร่แผงลอยที่อนุญาตให้ขายได้ทุกวัน
29.พัฒนาพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางน้ำ และเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย
30.แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหลัก
เป็นกระทู้คำถามน่ะครับ  ลองช่วยกันตอบดู  แต่ละข้อทำได้ยังไงบ้าง
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง