แค่จะบอก..

กระทู้สนทนา

อ ย า ก บ อ ก ว่ า . . คิ ด ถึ ง
ค ง ไ ม่ ซึ้ ง สั ก เ ท่ า ไ ห ร่

กั บ คำ ว่ า . . ห่ ว ง ใ ย
เ ค ย รั บ รู้ ไ ห ม ค น ดี

อ้ า ง ว้ า ง แ ล ะ เ ดี ย ว ด า ย
ไ ม่ ห่ า ง ห า ย จ า ก ต ร ง นี้

ผ่ า น พ้ น กี่ เ ดื อ น ปี
ใ ห้ รู้ มี ค ว า ม รั ก ค อ ยกาพย์ยานี 11 ได้ไหมคะ แบบนี้

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  แต่งกลอน