งบการเงิน...

กระทู้สนทนา
TMT

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)                               
                   บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                     ประจำปี
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2555         2554
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  446,971       80,812
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     1.05         0.19
     ต่อหุ้น (บาท)           

ปันผล และ เพิ่มทุนการเพิ่มทุน                                          

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ก.พ. 2556
รายละเอียดการจัดสรร                               
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 1,500,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 1,500,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 1,500,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
หมายเหตุ                                            :
ตามที่บริษัทได้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บ
ริหารของบริษัท (ESOP-W) จำนวน 8,500,000 หน่วย  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 มีอายุ 5 ปี
นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการดังกล่าว จำนวน 9,500,000 หุ้น นั้น
เนื่องจากมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิมาโดยตลอดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผ
ลเกินกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ  ส่งผลให้หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ
โดยปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) คงเหลือ  5,276,125 หน่วย
และจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 5,874,423 หุ้น  จึงจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,0000
หุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                                   

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ก.พ. 2556
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 05 มี.ค. 2556

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั              : 06 มี.ค. 2556
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 01 มี.ค. 2556
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 10 เม.ย. 2556
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ                                            :
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                         

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ก.พ. 2556
วันประชุม                                           : 28 มี.ค. 2556
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 05 มี.ค. 2556
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 06 มี.ค. 2556
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 01 มี.ค. 2556
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การจ่ายปันผล
  - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมคราวน์ พลาซ่า  ห้อง คราวน์ ชั้น 21, เลขที่ 952
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                                            :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 11  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น