บ้านจัดสรร (เค้าทำกันยังไง) ตอน.. ของขวัญนักพัฒนาที่ดินมือใหม่...(พรบ.จัดสรรขนาดเล็ก)

กระทู้สนทนา
หลังจากที่เขียนกระทู้นี้ไป http://pantip.com/topic/30132937
มีการตอบรับที่เป็นกำลังให้คนเชียนดีชะมัดล่ะครับ แบบนี้มีแรงเขียนอีกหลายตอน..

และยังมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย...
เต็มใจตอบครับ อาจจะตอบช้าบ้าง แต่จะตอบทุกคำถามนะครับอมยิ้ม36

มีคำถามเกี่ยวกับกับการแบ่งแยกที่ดิน หรือการยื่นขอพรบ. ที่ได้ตอบไปบ้างแล้ว
แต่คิดว่า เอาลงตรงนี้นน่าจะมีประโยชน์กับท่านอื่นด้วย

ก็คือ พรบ.จัดสรรที่ดินขนาดเล็ก ครับ เพิ่งคลอดออกมาไม่นาน ดีครับ ดีมากๆสำหรับมือใหม่ทุนน้อย หรือมือเก่าที่ขี้เกียจแบ่งเก้า(ฮาา)
พรบ.นี้ ตัดความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงออกไปเกือบหมด ที่สำคัญ ขั้นตอนรวดเร็วครับ

มาดูกันครับ...

โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ)
    
   รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และในประเด็นที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมจูงใจให้เจ้าของโครงการที่ดินจัดสรร นำโครงการเข้าสู่ระบบการจัดสรรที่ดิน เพื่อช่วยลดปัญหาการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) ดังกล่าว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำหรือผ่อนผันเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอยู่หลายรายการ ดังต่อไปนี้

หนึ่ง ไม่ต้องจัดทำสวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา

สอง ไม่ต้องจัดทำที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

สาม ขนาดถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยให้มีความกว้างของเขตทางไม่ ต่ำกว่า 8.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 6.00 เมตร

สี่ ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู่ในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้จัดสรรที่ดินใช้ระบบประปาอื่นได้โดยผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นว่า มีคุณภาพน้ำที่ไม่ต่ำกว่าประปาที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ห้า ในกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของจังหวัด ได้กำหนดมาตรฐานของสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้สูงกว่าที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางประกาศ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเห็นว่าการไม่จัดทำตามข้อกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง และกรณีไม่เกิดความเสียหายก็อาจพิจารณาผ่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดได้กำหนดให้ในโครงการจัดสรรที่ดิน ที่เป็นอาคารพาณิชย์ต้องมีที่จอดรถหน้าแปลงอาคารพาณิชย์ ซึ่งในข้อกำหนดนี้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไม่ได้ประกาศกำหนดไว้ ดังนั้น หากคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินพิจารณาเห็นว่าไม่เกิดความเสียหาย ก็อาจพิจารณาผ่อนผันไม่ต้องจัดให้มีที่จอดรถดังกล่าวได้

โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) ต้องไม่ใช่การทำโครงการต่อเนื่องเป็นหลายโครงการหรือแบ่งซอยโครงการ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนแปลงหรือเนื้อที่เกินกว่าที่กำหนดไว้เพื่อหวัง ประโยชน์ในการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำหรือผ่อนผันเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค

สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) มีจำนวน 13 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย 1.แผนผังจัดสรร 2.โครงการและวิธีการจัดสรร 3.รายการคำนวณระบบระบายน้ำ พร้อมบัตรประจำตัววิศวกร 4.สัญญาจะซื้อจะขาย 5.หนังสือรับรองพื้นที่จ่ายกระแสฟ้า 6.หนังสือรับรองพื้นที่จ่ายน้ำประปาของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนท้องถิ่นระบบประปาอื่นโดยผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 7.หนังสือรับรองพื้นที่ผังเมือง 8.หนังสืออนุญาตระบายน้ำ 9.หนังสืออนุญาตเชื่อมทาง 10.หนังสือยินยอมให้ทำการจัดสรรที่ดินและเฉลี่ยหนี้ของผู้รับจำนอง 11.สำเนาสัญญาจำนองที่ดิน 12.สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตจัดสรร (ถ่ายเอกสารทุกหน้าเท่าต้นฉบับจริง) 13.สำเนาโฉนดที่ดินแปลงภาระจำยอมทุกแปลง พร้อมบันทึกข้อตกลง (ถ้ามี)14.สัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค 15.หนังสือรับรองวงเงินค้ำประกัน 16.หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 17.รายงานการประชุมของบริษัท (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 18.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา) 19.หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) นี้ เป็นโครงการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 ซึ่งโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวต้องมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังนี้

หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่

สอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่วยไม่เกิน 4 ไร่

ดังนั้น หากท่านเจ้าของโครงการใดประสงค์จะทำโครงการขนาดเล็กๆ ท่าน ก็ไม่ต้องแบ่งแยกแปลงที่ดินให้เสียเวลา ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลานะครับ

ที่มา...หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
อ้างอิง...http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=1178&Itemid=55

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ ส่วนท่านที่ทราบแล้ว ก็ขอโทษด้วยนะครับ อมยิ้ม04

แสดงความคิดเห็น
Preview