การทำนาชีวภาพ ไม่ต้องไถนา ไม่ต้องใส่ปุ๋ย แบบค่อนข้างละเอียด ตามคำเรียกร้องของสมาชิก

กระทู้สนทนา
สืบเนื่องจากกระทู้ http://pantip.com/topic/30099115 ซึ่งเริ่มยาวมากแล้ว และข้อมูลทางวิชาการไม่ต่อเนื่องจึงขอตั้งกระทู้ใหม่โดย สรุปและเรียบเรียงข้อมูลตามลำดับ เพื่อประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านที่สนใจ  หากข้อมุลใดไม่ครบหรือขาดหายหรือมีข้อสงสัย ช่วยกันเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ได้ครับ

เกริ่นกล่าว : การทำนาด้วยวิธีนี้ เป้นการทำนาโดยใช้หลักวิชา จุลชีววิทยา ดังนั้นจึงมีข้อแตกต่างกับการทำนาอินทรีย์โดยทั่วไปซึ่งยึดหลักพึ่งพาตนเองและหลักการพออยู่พอกิน แต่การทำนาวิธีนี้  แนวคิดคือการทำเกษตรชีวภาพเชิงพานิชย์ ซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเชิงการค้า ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview