วันปิยะมหาราช

จิตประภัสสร คือจิตเดิมแท้ของมนุษย์

กระทู้สนทนา
จิตประภัสสร คือ จิตดั้งเดิม หรือ จิตเดิมแท้ของมนุษย์ทุกคน

เมื่อเกิดร่างกายขึ้นมา ก็จะเกิดจิตขึ้นมาด้วย

เมื่อจิตเกิดมาใหม่ๆ จะยังไม่มีความยึดถือว่าตนเอง ไม่มีความเป็นชายหรือหญิง ฯลฯ มีแต่จิตที่เพียง"รับรู้และรู้สึก"ได้เท่านั้น นี่คือจิตดั้งเดิมของมนุษย์ทุกคนที่เหมือนกัน ที่เรียกว่า จิตประภัสสร

แต่เมื่อจิตได้รับรู้สิ่งต่างๆผ่านตา หู จมูก ลิ้น และกายจากภายนอกที่แตกต่างกัน (เด็กเริ่มโตขึ้น) ก็เริ่มมีความทรงจำมากขึ้น เมื่อมีความจำมาก ก็เกิดการปรุงแต่งทางจิตมากขึ้นด้วย (คือคิดได้มาก และเกิดความอยากหรือกิเลส) แล้วก็เกิดความยึดถือว่ามีตนเองที่แตกต่างกับคนอื่ยตามมาในที่สุด

เมื่อยึดถือ จิตมันก็เป็นทุกข์ เพราะสิ่งทั้งหลายของโลก มันยึดถือหรืออยากให้เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นไม่ได้เสมอไป  ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องจิตประภัสสรแล้ว และปฏิบัติจนจิตกลับคืนสู่จิตดั้งเดิมได้แล้ว จิตก็จะหลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตนเองที่แตกต่างกับคนอื่น เมื่อจิตหลุดพ้น มันก็ไม่เป็นทุกข์ เมื่อไม่มีทุกข์ มันก็สงบเย็น(นิพพาน)
แสดงความคิดเห็น
Preview