บลจ.กรุงศรี ประกาศจ่ายปันผลกองทุนหุ้นปันผล

กระทู้สนทนา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) และกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) มีมติให้จ่ายเงินปันผลของ ...

โดยเฉพาะกองของกรุงศรีที่ลงทุนใน หุ้น VGI ด้วยแล้ว หน่วยลงทุนเหมือนติดจรวดเลย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2555)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค  24.66%  
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์  21.12%  
หมวดการแพทย์  13.76%  
หมวดธนาคาร  11.54%  
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  9.38%  
  


5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2555)
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย  12.06%  
บมจ.บางจากปิโตรเลียม  10.43%  
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  8.89%  
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่นส์  8.16%  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  8.15%  
  


ประวัติการจ่ายปันผล (จ่ายทั้งหมด 15 ครั้ง, จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 25.7600 บาท)
27 ส.ค. 55  1.0000 บาท/หน่วย  
26 ส.ค. 54  0.2500 บาท/หน่วย  
01 มี.ค. 54  1.9000 บาท/หน่วย  
27 ส.ค. 53  0.5500 บาท/หน่วย  
26 ก.พ. 53  2.1000 บาท/หน่วย  
20 ก.พ. 51  2.0000 บาท/หน่วย  
20 ส.ค. 50  1.5000 บาท/หน่วย  
21 ก.พ. 50  1.0000 บาท/หน่วย  
22 ส.ค. 49  1.7600 บาท/หน่วย  
21 ก.พ. 49  1.0000 บาท/หน่วย  
  ระดับความเสี่ยง
  
-  

ดูภาพขนาดจริง
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเงิน การลงทุน การออมเงิน หุ้น