คำขวัญวันเด็กของ นายกยิ่งลักษณ์ และ อดีตนายก ทักษิณ ..มักไม่มี คำว่า ซื่อสัตย์ และ คุณธรรม อยู่ในคำขวัญซักปีเดียว

กระทู้สนทนา
ทำไม    ,,,,,,,   คำขวัญวันเด็ก   
ของ นายกยิ่งลักษณ์  และ อดีตนายก ทักษิณ ..มักไม่มี คำว่า ซื่อสัตย์ และ คุณธรรม อยู่ในคำขวัญซักปีเดียว ....


คำขวัญ จริงๆ แล้ว ต้องเป็นคำที่มีสัมผัส หรือไม่... ถามห้องภาษาไทยด้วย.อดีตนายกทักษิณ ก็เป็นนายกอยู่หลายสมัย.  แต่ไม่ คำนี้เลยซักปี ...     ทั้งที่ ในยุค สมัยใหม่ การคอรัปชั่น ทุก รัฐบาลมีมากขึ้นทุกปีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร
พ.ศ.2520 " รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย"

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พ.ศ.2521 " เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"
พ.ศ. 2522 " เด็กไทยคือหัวใจของชาติ"
พ.ศ. 2523 " อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร พ.ศ.2520 " รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย"  พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พ.ศ.25
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ. 2524 "เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม"
พ.ศ. 2525 " ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
พ.ศ. 2526 " รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม"
พ.ศ. 2527 " รักวัฒธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา"
พ.ศ. 2528 "สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
พ.ศ. 2529-2531 " นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
พ.ศ. 2532-2533 "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
พ.ศ. 2534 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา"

นายอานันท์ ปันยารชุน
พ.ศ. 2535 " สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

นายชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2536-2537 " ยึดมั่นประขาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
พ.ศ.2538 " สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
พ.ศ. 2541-2542 " ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
พ.ศ. 2543-2544 " มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาษาไทย ปัญหาสังคม รัฐบาล