ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Cosmetic Science

กระทู้ข่าว
พอดีไปเจอมา หลักสูตรใหม่น่าสนใจ ของคณะเภสัช จุฬา  เรียนเสาร์ อาทิตย์ด้วย
(ปล.ถ้าเป็น ป.โท cosmetic science ใน กทม ที่มีสอน เสาร์ อาทิตย์ ก็จะมี ม.หัวเฉียว ม.แม่ฟ้าหลวง และจุฬา)

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสามารถ เพียบพร้อมด้วยความรู้รอบ และทักษะทางกระบวนความคิดที่เป็นระบบ มีจริยธรรม ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางเครื่องสำอาง ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและตระหนักถึงการนำทรัพยากรของประเทศมาประยุกต์ใช้ หรือวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการวิจัยที่เป็นระบบ

ระบบการจัดการศึกษา

          หลักสูตรระดับปริญญโท ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 2 ปี ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต แบบทวิภาค แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยมีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยตรงและจากสาขาวิชาอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อสาขาวิชานี้
โปรแกรมการเรียนมีทั้งแบบวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) และเอกัตศึกษา (แผน ข.)
- โปรแกรมการเรียนวิทยานิพนธ์จะมุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือจากงานวิจัยที่ผู้ศึกษาสนใจ
- โปรแกรมการเรียนแบบเอกัตศึกษา มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิทยาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในสถานการณ์จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีเวลาและไม่ต้องการเสียโอกาสในงานที่ทำอยู่ พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานที่ทำอยู่ให้มีมาตรฐานเชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
หลักสูตรสาขาเครื่องสำอางระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลักสูตรนอกเวลา บุคลากรที่ทำงานประจำสามารถศึกษาต่อได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสภาวิชาชีพรับรอง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี สามารถเลือกเรียนแผน ข. (individual study) ได้
คุณสมบัติออื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

ช่วงเวลาในการรับสมัครและเปิดเทอม
รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่  20 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์    25 เมษายน 2556 (9.00-12.00)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    30 เมษายน 2556
เปิดภาคการศึกษาต้น    ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
เปิดภาคการศึกษาปลาย    ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม

REF: http://www.pharm.chula.ac.th/
แสดงความคิดเห็น
Preview