[[เปิดท้ายชานเรือน]]ส่งต่อชุดกระชับสัดส่วน Zirana(เทียบเท่าโอนามิ) + Fuco pure (ตัวช่วยคุณแม่หลังคลอด)

กระทู้ขายของ
[[[[ 1  ]]]] ... ชุดกระชับสัดส่วน  Zirana Double Dot รุ่นไร้ตะเข็บและรอยต่อ มีเม็ดอินฟราเรด ขนาดใหญ่ 2 ด้าน คุณภาพเทียบเท่าชุดโอนาม
สินค้าโฆษณา TV (รุ่นพิเศษใส่ได้ 2ด้าน) มี 2 สี คือ สีเนื้อ และ สีดํา ชุดเป็นฟรี ไซต์รองรับนา้หนักผส้วมใส่ตั้งแต่ นํ้าหนัก 40-80 kg.
สะโพก 84 - 105cm (33"- 41"หลิ่วตา
เอว 62 - 98 cm(24.4" – 38.5"หลิ่วตา
ใน 1 ชุด มี 5 ชิ้น ประกอบด้วย
1. เสี้อกลามตัวยาวปิดสะโพก 1 ชิ้น
2. กางเกงชั้นใน 1 ชิ้น
3. กางเกงขาสั้น 1 ชิ้น (กางเกงสเตย)
4.ปลอกแขน/ปลอกขา 2 ชิ้น

***  พอดีเราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ มี 2ชุด ของใหม่เลยค่ะยังไม่ไดแกะแพคเลย
(ซื้อมาชุดละ 1590บาท)  ส่งต่อให้ชุดละ  1050บาท  พร้อมแถมเจลนวดกระชับให้ด้วย ***


[[[[[ 2  ]]]]]...  FUCO PURE - ฟูโก เพียว (พุงหาย แขนลด ขาเล็ก) เป็นอาหารเสริม ไม่ใช่ ยา
ถ้าออกกําลังกายควบคู่ นํ้าหนักจะลงเร็วมาก

สกัดจากมา FUCOXANTHIN ในสาหรายวากาเมะที่มีอยูในทางตอนใตของประเทศออสตเรียเทานั้น อยูในเขตนําลึก ทํา หนาที่เขาไปละลายไขมันขาว เป็นอาหารเสริมเพื่อชวยระบบเผาผลาญในรางกาย

ระบบในร่างกาย ในรางกาย มี2ไขมันอยู 2ชนิด ไขมันนําตาล มีหนาที่ สลายไขมันขาว ถาไขมันขาวมีมากเกิน จึงทําใหอวน สารFucoxanthin มีหนาที่ไปเพิ่มไขมันนําตาล เพื่อ สลายไขมันขาว พูดงายๆ สลายไขมันไมดี และ เพิ่มไขมันดี เขาไป

วิธีการรับประทาน ไมตองอดอาหารทานหลังอาหารทันทีหรือกอนอาหารประมาณ 5-10นาที 3 มื้อ(ทานตามมื้ออาหาร) มื้อละ 1 เม็ดถานํา หนักเกิน 70 กก. ทานครั้งละ 2 เม็ด ลําดับการลดของสวนเกินในรางการเริ่มจากลดพุง แขน ขา ตามลําดับ ถาออกกําลังกายดวยจะชวยใหลดลงเร็ว

ข้อแนะนํา ทานแล้วรางการจะรู้สึกร้อนเพราะมีอาการเผาผลาญพลังงาน ทําใหกระหายนําเรา เด็กตํากวา15 หามรับประทาน แตถานําหนัก มากเกินกวาเกณฑทานได ญ มี ครรภ ทานไดแตไมแนะนํา แนะนําทานตอนหลังคลอด และไมมีสารตกคางในนมลูก หาม ผูปวยที่เป็นไทรอย กิน เด็ดขาด (แตถาหายแลวทานได หามทานตอนทองวางเด็ดขาด ทานกอนอาหาร 5-10 นาที ไดผลดีที่สุด (วิธีการกินขึ้นอยูแตละบุคคล) ถาทานกาแฟ ชา หรือ นม ใหทาน กอนประมาณ 30 นาที แลวคอยทานFuco เพราะมันจะไปดึกกัน ทําให ประสิทธิภาพทํางานไมเต็มที


***  เราซื้อมากระปุกละ 3000บาท  ส่งต่อให้กระปุกละ 2800บาท (มี 2กระปุก)  ***


ใครสนใจติดต่อได้เลยค่ะ   หน้าทู้ หรือ หลังไมค์  ^_^

สินค้าอื่นๆ ของ น้องทิกเกอร์

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ของใช้คุณแม่ ลดความอ้วน อาหารเสริม ความงาม ผ่าคลอด